Jumaat, 18 November 2011

Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama’ah Dalam Isu Takfir


Budaya takfir (kafir mengkafir) adalah sesuatu yang membawa akibat yang amat buruk terhadap kesatuan umat Islam. Ianya menimbulkan perpecahan, fitnah dan musibah yang dahsyat sehingga boleh terjadinya pertumpahan darah antara sesama muslim. Di samping itu di sisi syari‘at Islam, terdapat beberapa perkara yang perlu diperhatikan:
Isterinya tidak dihalalkan lagi bagi dirinya (yang telah kafir), diharamkan untuk isterinya berada di sampingnya dan anak-anaknya berada dibawah penjagaannya.
Bagi yang telah dituduh kafir, maka seharusnya dia dibawa ke muka pengadilan dan dijatuhkan hukum murtad ke atasnya setelah diajukan hujjah dan bukti keterangan akan kekafirannya.
Bagi mereka yang telah jatuh kafir, apabila mereka meninggal dunia maka tidak berlaku lagi hukum-hukum yang diwajibkan ke atas seorang muslim seperti dimandikan jenazahnya, disembahyangkan jenazahnya, mayatnya tidak boleh dikuburkan di kawasan perkuburan Islam dan hartanya tidat dapat diwarisi oleh ahli keluarganya.
Sesiapa yang telah kafir maka dia layak untuk mendapat laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekal selama-lamanya di dalam neraka jahannam.
Memandangkan betapa beratnya implikasi mengkafirkan seorang muslim yang lain, Islam melarang keras budaya takfir. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sesuatu puak (dari kaum lelaki) mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, (kerana) harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka; dan janganlah pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain, (kerana) harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka;
Dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengahnya yang lain; dan janganlah pula kamu panggil-memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. (Larangan-larangan yang tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik, maka) amatlah buruknya sebutan nama fasik (kepada seseorang) sesudah ia beriman. Dan (ingatlah), sesiapa yang tidak bertaubat (daripada perbuatan fasiknya) maka merekalah orang-orang yang zalim.[1]

Apakah ada kata-kata cemuhan dan ejekan yang lebih buruk selain dari menggelarkan seseorang itu dengan panggilan kafir? Maka amalan pengkafiran bukan sahaja dilarang oleh syari‘at tapi ianya juga adalah satu tindakan yang amat zalim. Sesungguhnya semua umat Islam itu bersaudara dan tidak selayaknya bagi kita terjebak dalam perbuatan kafir-mengkafirkan terhadap saudara kita yang lain. Ini sebagaimana sabda Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam:

Seorang muslim adalah saudara bagi Musim yang lain, tidak boleh dia menzaliminya dan menjerumuskannya ke dalam kebinasaan.[2]

Kezaliman yang paling melampau dan kebinasaan yang paling meranapkan adalah tatkala seorang Musim mengkafirkan saudaranya yang lain. Demi mengawal tindak tanduk seorang muslim dari bermudah-mudahan dalam mengkafirkan saudaranya yang lain, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda :

Tidak boleh seseorang menuduh orang lain dengan kefasikan dan tidak pula dia menuduhnya dengan kekafiran, melainkan hal ini akan kembali kepadanya jika orang yang tertuduh tidak demikian.[3]
Apabila seseorang mengatakan kepada saudaranya, “Wahai Kafir!”, maka hal ini akan kembali kepada salah seorang daripada kedua-duanya.[4]

Dengan ini dapat kita fahami bahawa menuduh seorang muslim yang lain sebagai kafir mendatangkan risiko yang amat merbahaya iaitu boleh menyebabkan si penuduh jatuh kafir apabila yang tertuduh bebas daripada tuduhan tersebut. Oleh itu ulama’ Ahlus Sunnah Wal Jama’ah amat berwaspada serta tidak terburu-buru dalam isu pengkafiran.

Hujjat al-Islam Imam al-Ghazali rahimahullah telah berkata dalam kitabnya al-Iqtishad fi al-I’tiqad, ms. 269:

Sesuatu yang patut kita berhati-hati adalah masalah pengkafiran, selagi mana ada jalan untuk berhati-hati. Ini kerana menghalalkan darah dan harta orang yang sembahyang menghadap kiblat dan yang mengikrarkan kalimat “Tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah” adalah suatu kesalahan dan kesalahan membiarkan seribu orang kafir hidup adalah lebih ringan daripada kesalahan kerana menumpahkan darah seorang muslim.[5]

Mengkafirkan seorang muslim yang lain diumpamakan dengan membunuhnya. Ini sebagaimana dikatakan oleh al-‘Alla’ bin Ziyad, seorang tabi’in yang mulia,
“Tidak ada bezanya antara kamu mengkafirkan seorang muslim dengan membunuhnya.[6]

Oleh itu ulama’ Ahlus Sunnah Wal Jama’ah sentiasa berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman kafir terhadap muslim yang lain. Persyaratan yang amat ketat telah digariskan sebagai langkah untuk mengelakkan amalan pengkafiran berlaku secara berleluasa tanpa kawalan.

Definisi kafir dan jenis-jenisnya.
Kafir menurut bahasa bermakna menutupi. Oleh itu seorang yang terkeluar dari agama Allah ini digelar kafir kerana dia telah menutupi kebenaran atau kerana kekafirannya itu, dia menutupi apa yang sepatutnya dia imani. Kafir menurut syari‘at terbahagi kepada dua iaitu kafir akbar (besar) dan kafir asghar (kecil).

Pertama: Kafir akbar
Ini adalah bentuk kekafiran yang menyebabkan pembuatnya kekal dalam neraka selama-lamanya. Kafir akbar terbahagi kepada 5 jenis:

a) Kafir Takzib (pendustaan) – Kekafiran jenis ini berbentuk mendustakan ajaran yang dibawa oleh para Rasul. Mereka mengingkari ajaran para Rasul dengan lidah dan hati mereka. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :

Dan (ingatlah) hari Kami himpunkan dari tiap-tiap umat sekumpulan besar orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan Kami, lalu mereka dijaga serta diatur keadaan dan perjalanan masing-masing. Sehingga apabila mereka datang (ke tempat pengadilan), Allah Taala berfirman: "Adakah kamu mendustakan ayat-ayat keterangan-Ku dengan tidak lebih dahulu kamu mengetahuinya secara meliputi? Atau apakah yang kamu telah lakukan?”[7]

b) Kafir iba’ wal istikbar (keengganan dan kesombongan) – Ada sesetengah manusia yang sebenarnya hati mereka mengakui kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tetapi enggan untuk patuh kepadanya kerana kesombongan. Kekafiran ini adalah sama seperti kekafiran iblis. Iblis tidak menolak kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb yang berhak disembah dan dipatuhi perintah-Nya. Namun penentangan iblis adalah disebabkan kesombongannya. Sikap iblis ini adalah sebagaimana yang telah dihuraikan dalam al-Qur’an:

Dan (ingatlah) ketika kami berfirman kepada malaikat: "Tunduklah (beri hormat) kepada Nabi Adam." Lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat melainkan Iblis; ia enggan dan takbur dan menjadilah ia dari golongan yang kafir.[8]

c) Kafir I’radh – ertinya berpaling dengan pendengaran dan hatinya dari ajaran para Rasul, tidak membenarkan dan tidak pula mendustakannya, tidak mencintainya dan tidak pula memusuhinya serta sama sekali tidak mahu memperhatikan dan mendengar kepadanya. Perilaku ini adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ‘Azza wa Jalla:

Sebuah Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya satu persatu; iaitu Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab bagi faedah orang-orang yang mengambil tahu dan memahami kandungannya. Ia membawa berita yang mengembirakan (bagi orang-orang yang beriman) dan membawa amaran (kepada orang-orang yang ingkar); dalam pada itu kebanyakan mereka berpaling ingkar (tidak mahu mengetahui dan memahaminya), maka dengan sebab itu mereka tidak menerima dan tidak mematuhinya.[9]

d) Kafir Syak (keraguan) – Ini adalah golongan yang senantiasa di dalam keraguan akan kebenaran ajaran para Rasul.

e) Kafir Nifaq – Iaitu menampakkan keimanan dengan lisan dan perbuatan namun hatinya kafir (orang munafiq). Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala:

Dan di antara manusia ada yang berkata: "Kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat"; padahal mereka sebenarnya tidak beriman.[10]Kedua: Kafir Asghar
Apabila seseorang itu tidak membuat sesuatu perintah agama, akan tetapi dia tetap menyakini akan kewajipan perintah tersebut, dia tidak dianggap kafir. Contohnya adalah orang yang menyakini akan kewajipan membayar zakat harta tahunan, akan tetapi kerana leka mengejar kehidupan duniawi dia tidak membayar zakar tersebut. Maka orang ini tidak dihukum kafir.
Demikian juga, apabila seseorang itu tidak meninggalkan sesuatu larangan agama, akan tetapi dia tetap menyakini akan keharaman perkara tersebut, dia tidak dianggap kafir. Contohnya adalah orang yang menyakini keharaman hukum minum arak, akan tetapi oleh kerana keterbiasaannya minum sekian lama, dia mendapati sukar untuk menukar tabiat tersebut melainkan bertahap-tahap. Maka orang ini tidak dihukum kafir.

Inilah yang dimaksudkan dengan kafir asghar. Kafir ini tidak mengeluarkan pembuatnya dari agama (masih termasuk dalam golongan yang beriman) dan tidak kekal dalam neraka. Berkata Imam Abu Hanifah rahimahullah dalam kitabnya Fiqh al-Akbar (ms. 102):

Kita tidak boleh mengkafirkan seorang muslim dengan setiap dosa, meskipun dosa besar. Kecuali ada unsur menganggap halal maksiat itu. Kita juga tidak menghilangkan akar iman darinya, dia masih disebut orang beriman secara hakiki atau seorang mukmin yang fasik (tetapi) tidak kafir.[11]

Menurut Imam Abu Ja’afar al-Thahawi rahimahullah:

Kita tidak mengkafirkan seorangpun ahlul kiblat kerana dosa-dosa yang dilakukan, selama dia tidak menghalalkan perbuatan dosa tersebut.”

Syaikh Abdul Aziz bin Baaz rahimahullah melanjutkan:

Maksud beliau (yakni Imam Abu Ja’afar al-Thahawi), sesungguhnya Ahlus Sunnnah Wal Jama’ah tidak mengkafirkan seorang Muslim yang bertauhid, beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka tidak dikafirkan kerana perbuatan yang mereka lakukan, iaitu dosa seperti zina, minum khamar (arak), riba’, derhaka kepada orang tua dan sejenisnya, selama pembuatnya tidak menganggap halal perbuatannya. Namun apabila pembuatnya menganggap halal perbuatannya, maka mereka termasuk kafir kerana statusnya telah mendustakan Allah dan Rasul-Nya serta keluar dari agama. Apabila mereka tidak menganggap halal perbuatan dosanya, maka mereka tidak dikafirkan menurut fahaman Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Mereka dianggap seorang mukmin yang lemah imannya...[12]

Hal ini termasuklah tindakan kebanyakan pemerintah negara Islam pada zaman kini yang tidak melaksanakan hukum Allah. Berkata Imam Ibnu Abil ‘Izzi ‘Abdis Salaam dalam kitabnya Syarhul Aqidah ath-Thahawiyah (ms. 323-324):

Di sini wajib untuk kita berfikir (secara cemerlang) bahawa berhukum dengan selain yang diturunkan Allah kadang-kadang boleh menjadi kafir yang mengeluarkan pembuatnya dari Islam (kafir akbar) dan kadang-kadang boleh menjadi maksiat besar atau kecil atau boleh jadi kafir majazi atau kafir asghar (kecil), yang demikian sesuai dengan keadaan hakim/perlaksanaan hukum itu.

Apabila dia meyakini bahawa berhukum dengan selain yang diturunkan Allah adalah tidak wajib dan bahawa dia diberi kebebasan (untuk berhukum dengannya atau tidak) atau dia menghina hukum Allah bersamaan dengan keyakinannya bahawa ia adalah hukum Allah, maka ini adalah kafir akbar.

Apabila dia meyakini wajib berhukum dengan apa yang diturunkan Allah dan dia mengetahuinya tapi dia berpaling darinya, bersamaan dengan pengakuannya bahawa dia berhak mendapat hukuman (atas perbuatannya berpaling dari hukum Allah), maka orang ini telah berbuat maksiat dan ini dinamakan dengan kafir majazi atau kafir asghar.[13]Beberapa syarat pengkafiran:
Seperti mana yang disebut di permulaan risalah ini, para ulama’ Ahlus Sunnah Wal Jama’ah amat berwaspada dalam menghukum kafir terhadap seseorang individu muslim. Mereka telah menggariskan beberapa syarat yang perlu diperhatikan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukum kafir. Syarat-syarat tersebut adalah:

Pertama: Baligh dan berakal.
Orang yang belum baligh (kanak-kanak) dan orang yang tidak sempurna akalnya tidak dijatuhkan hukuman. Ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam:

Diangkat pena (tidak dicatit kesalahan) dari tiga orang, anak kecil hingga baligh, orang tidur hingga terbangun dan orang gila hingga sedar.[14]

Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya al-Mughni (jld. 12, ms. 266) berkata:

Hukum murtad tidak berlaku bagi orang yang tidak berakal seperti anak kecil, orang gila, atau orang yang hilang kesedaran akibat pengsan, tidur, sakit, dan minum ubat yang boleh diminum.[15]

Kedua: Perbuatan kafir dilakukan dengan sengaja.
Ucapan atau perbuatan yang membawa kepada kekafiran hendaklah dilakukan dengan kerelaan hati atau kehendak sendiri. Ia bukan satu perbuatan yang terpaksa, tak sengaja, terlanjur atau di luar kawalan seperti disebabkan oleh kegembiraan atau kesedihan yang amat sangat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

Dan kamu pula tidak dikira berdosa dalam perkara yang kamu tersilap melakukannya, tetapi (yang dikira berdosa itu ialah perbuatan) yang disengajakan oleh hati kamu untuk melakukannya. Dan (ingatlah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.[16]
Sesiapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman (maka baginya kemurkaan dan azab dari Allah), kecuali orang yang dipaksa (melakukan kafir) sedang hatinya tenang tenteram dengan iman.[17]

Sabda Nabi saw shallallahu ‘alaihi wasallam :

Allah sangat gembira tatkala hamba-Nya bertaubat, melebihi kegembiraan di antara kalian yang kehilangan kenderaannya di padang pasir yang membawa makanan dan minumannya. Maka apabila dia telah berputus asa darinya (mencari kenderaanya tunggangannya itu) lalu dia mendatangi sebuah pohon untuk berteduh, dalam keadaan putus asa tiba-tiba kenderaan itu berdiri di sisinya.

Maka langsung dia pegang talinya dengan rasa gembira lalu berkata : “Ya Allah, Engkau hambaku dan aku adalah tuhan Mu.” Dia salah dalam berkata kerana kegembiraan.[18]


Ketiga: Ditegakkan hujah ke atasnya.
Tidak boleh menghukum kafir ke atas seseorang selagi mana belum ditegakkan hujah ke atasnya bahawa perbuatannnya boleh mengakibatkan kekafiran. Lebih dari itu, hujah yang ditegakkan hendaklah dalam bentuk yang jelas dan padu, lengkap dengan dalil-dalilnya, sehingga dia dapat memahaminya dengan baik. Berkata Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyah rahimahullah dalam Majmu’ al-Fatawa (jld. 12, ms. 501):

Ucapan (yang mengakibatkan) kafir mungkin saja datang dari orang yang belum sampai kepadanya nas (hujah dan dalil) untuk mengenali kebenaran. Atau boleh jadi telah sampai (nas tersebut) tetapi hujah tersebut dipandang tidak benar atau belum mungkin baginya untuk memahaminya atau ada syubhat dalam proses memahami kebenaran. Maka dalam kondisi seperti ini Allah memaafkan…… inilah manhaj para sahabat radhiallahu 'anhum dan para ulama’ sunnah.[19]

Beliau meneruskan (Jld. 12, ms. 523-524):

Sesiapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya secara mutlak dan tidak tahu kebenaran secara rinci, tidak boleh dihukum kafir sehingga telah ditegakkan hujah bahawa tindakannya tersebut kafir. Sebab banyak orang terkadang salah dalam memahami al-Qur’an atau salah tafsir, maka kesalahan dan lupa diangkat dari umat ini dan penghukuman kafir hanya terjadi setelah ada penjelasan.[20]


Allah Subhanahu wa Ta‘ala berfirman:

...Dan tiadalah Kami mengazabkan sesiapapun sebelum Kami mengutuskan seorang Rasul (untuk menerangkan yang benar dan yang salah).[21]

Rasul-rasul (yang Kami telah utuskan itu semuanya) pembawa khabar gembira (kepada orang-orang yang beriman), dan pembawa amaran (kepada orang-orang yang kafir dan yang berbuat maksiat), supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujah (atau sebarang alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak) terhadap Allah sesudah mengutuskan Rasul-rasul itu. Dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.[22]


Abdullah bin Auf radhiallahu 'anh pernah menceritakan:

Tatkala Mu’adz datang dari Syam, beliau terus sujud kepada Nabi. Maka Nabi bertanya: “Apa yang kamu lakukan wahai Mu’adz?” Dia berkata: “(Apabila) saya sampai ke Syam, saya dapati mereka bersujud kepada para rahib dan pendeta mereka, (maka) saya suka bila seperti itu saya dapat lakukan untukmu.”
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: “Janganlah kamu lakukan sedemikian, sebab seandainya aku membenarkan orang sujud kepada selain Allah, nescaya aku akan suruh wanita sujud kepada suaminya.”[23]

Dalam hadis di atas, tindakan Mu’adz radhiallahu 'anh yang sujud kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah satu tindakan yang jelas salah. Akan tetapi baginda tidak menjatuhkan hukum kepada Mu’adz, sebaliknya menerangkan kepada beliau, yakni menegakkan hujah, bahawa tindakan tersebut tidak dibolehkan.

Syarat yang ketiga ini adalah penting, khasnya orang Islam minoriti yang tinggal di sebuah negara bukan Islam. Sukar bagi mereka mempelajari ilmu-ilmu Islam kerana berjauhan dari ulama’, sukar untuk mendapatkan sumber ilmiah tentang Islam dan masyarakat Islam di sekelilingya juga terdiri dari mereka yang kurang pengetahuannya dalam hal-hal agama. Maka orang Islam minoriti ini tidak dihukumkan kafir seandainya melakukan perbuatan yang pada asalnya boleh membawa kepada kekafiran.

Tidak ketinggalan ialah orang Islam yang duduk di dalam negara yang majoriti penduduknya adalah orang Islam. Akan tetapi mereka tetap terhindar daripada ilmu-ilmu agama yang sebenar disebabkan beberapa faktor penghalang seperti para ulama’ yang tidak jujur mahupun memiliki ilmu yang sahih. Mereka ini juga tidak dihukum kafir seandainya melakukan perbuatan yang pada asalnya boleh membawa kepada kekafiran.
Ini kerana Allah Subhanahu wa Ta‘ala telah berfirman:

Oleh itu bertaqwalah kamu kepada Allah sedaya supaya kamu; dan dengarlah (akan pengajaran-pengajaran-Nya) serta taatlah (akan perintah-perintah-Nya).[24]
Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, Kami tidak memberati diri seseorang (dengan kewajipan) melainkan sekadar yang terdaya olehnya, - merekalah ahli Syurga, mereka kekal di dalamnya.[25]

Berdasarkan ayat-ayat di atas, Allah tidak membebani seseorang melainkan yang terdaya olehnya. Oleh itu seandainya seseorang itu telah berusaha sedaya upaya untuk mencari kebenaran dalam Islam namun masih terdapat kekurangan atau kesilapan tanpa disengajakan, sehingga dia melakukan perbuatan yang kafir, Allah tidak akan menghukumnya, malah mengampuni kesalahannya.


Keempat: Perbuatan diukur dari segi zahirnya.
Setiap orang Islam diadili berdasarkan apa yang terlihat pada zahir dirinya. Antara kaedah yang penting di sini adalah: “Sesungguhnya hukum-hukum itu dilihat dari zahirnya dan Allahlah yang akan menghukumi batinnya.” Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) pada jalan Allah (untuk membela Islam), maka hendaklah kamu menyelidik (apa jua perkara dengan sebaik-baiknya), dan janganlah kamu (terburu-buru) mengatakan kepada orang yang menunjukkan kepada kamu sikap damai (dengan memberi salam atau mengucap dua Kalimah Syahadat): "Engkau bukan orang yang beriman" (lalu kamu membunuhnya) dengan tujuan hendak (mendapat harta bendanya yang merupakan) harta benda kehidupan dunia (yang tidak kekal).[26]

Senada dengan ayat di atas adalah hadis berikut dari Usamah bin Zaid radhiallahu 'anh:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah menghantar kami pada satu peperangan, pada pagi hari kami menyerbu al-Huraqaat (nama sebuah kabilah) dari kabilah Juhainah. Maka aku bertemu dengan seorang lelaki lalu dia berkata: “Laa ilaha illallah” kemudian aku menusuknya (membunuhnya).

Akan tetapi aku merasa ada sesuatu dalam hatiku dari kejadian itu, lalu aku menceritakannya kepada Rasuliullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka baginda berkata: “Apakah dia telah mengatakan Laa ilaha illallah kemudian kamu membunuhnya?” Aku menjawab: “Ya wahai Rasulullah, sesungguhnya dia mengatakan hal itu hanya kerana takut kepada pedangku.:

Baginda bertanya (menandakan kesalahan tindakan Usamah): “Tidakkah kamu membelah dadanya sehingga kamu mengetahui apakah benar-benar dia mengatakannya (dengan jujur) atau tidak?”[27]

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, maka sewajarnya bagi kita tidak bermudah-mudah dalam mengkafirkan orang lain selagi mana zahirnya masih menunjukkan bahwa dia seorang muslim. Sebagai contoh, tidak sewajarnya kita mengkafirkan pemerintah yang tidak melaksanakan hukum hudud atau bertindak zalim selagi mana pada dirinya terdapat ciri-ciri orang Islam, khasnya ciri mendirikan sembahyang. Ini sebagaimana pesan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam:

Akan ada sepeninggalku nanti pemimpin (yang) kalian mengenalnya dan mengingkari (kezalimannya), maka barangsiapa mengingkarinya (bererti) dia berlepas diri dan barangsiapa membencinya (bererti) dia selamat. Akan tetapi barangsiapa yang meredhainya (bererti) mengikutinya. Para sahabat bertanya: “Apakah tidak kita perangi mereka (pemimpin tersebut)?” Baginda menjawab: “Jangan, selagi mana mereka masih sembahyang.”[28]


Kelima: Kekafiran memiliki cabang-cabangnya.
Sebagaimana iman memiliki cabang-cabangnya, kekafiran juga memiliki cabang-cabangnya. Di antara cabang-cabang kekafiran ada yang boleh menyebabkan pelakunya terkeluar dari Islam dan ada yang tidak. Contohnya mengatakan Nabi Isa ‘alaihi salam adalah anak tuhan atau tuhan itu bertiga (Trinity) jelas mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Manakala peminum arak atau penzina hanya dihukum sebagai seorang yang fasiq (pelaku dosa besar), namun tidak mengeluarkannya dari Islam selagi mana dia tidak menghalalkan perbuatannya itu.
Oleh itu seseorang yang terdapat dalam dirinya beberapa perbuatan dari cabang-cabang kekafiran, dia tidak boleh dihukum kafir secara mutlak dan tidak pula boleh dinamakan mukmin secara mutlak walaupun dirinya beriman kepada Allah ’Azza wa Jalla. Yang benar dia masih seorang muslim. Ini sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

Orang-orang "A'raab" berkata: "Kami telah beriman.” Katakanlah (wahai Muhammad): "Kamu belum beriman, akan tetapi berkatalah, ‘kami telah Islam’ kerana iman masih belum memasuki hati kamu.”[29]


Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyyah rahimahullah berkata:

Asal kesesatan Mu’tazilah, Khawarij dan selain mereka adalah kerana mereka menyelisihi dasar ini, mereka menjadikan iman sebagai sesuatu yang satu, bila hilang sebahagiannya maka musnahlah seluruhnya. Oleh kerana itu mereka menghukumi pelaku dosa besar sebagai tidak memiliki iman sama sekali. Mereka tidak mengatakan ada sebahagian yang hilang dan sebahagian lain yang masih tersisa, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: “Akan keluar dari Neraka barangsiapa yang hatinya ada sedikit keimanan.” Dengan demikian maka iman tidak hilang dengan hilangnya sebahagian amal.[30]


Kata Penutup.
Harapan penulis, risalah yang ringkas ini dapat menyedarkan kita semua akan sikap berhati-hati para ulama’ Ahlus Sunnah Wal Jama’ah dalam masalah takfir. Kekafiran itu sendiri terbahagi kepada dua kategori dan sebelum seseorang itu boleh dijatuhkan hukum kafir, terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan terlebih dahulu.

Hendaklah kita menyedari bahawa mengkafirkan muslim yang lain merupakan satu isu yang amat serius, sebagaimana jelas Imam Ibnu Abil ‘Izzi ‘Abdis Salam al-Hanafi dalam Syarhul Aqidah ath-Thahawiyah (jld. 2, ms. 432 & 436):

Ketahuilah –semoga Allah merahmati kamu- bahawa masalah pengkafiran merupakan masalah yang sangat besar fitnah dan musibahnya, banyak perpecahan yang terjadi di dalamnya, berselisihnya hawa nafsu dan pendapat tentangnya dan telah terjadi pertentangan antara alasan-alasan mereka…… Sesungguhnya sebesar-besar bentuk kejahatan adalah menuduh individu tertentu bahawa Allah tidak akan mengampuninya dan tidak akan merahmatinya, bahkan Allah akan mengekalkannya dalam neraka (kerana yang sedemikian adalah) hukum bagi orang kafir setelah mati.[31]

Kesimpulannya, sekiranya dalam diri seseorang itu terdapat beberapa ciri kekafiran, sikap kita bukanlah mengkafirkannya tetapi berusaha mencari jalan agar dia menghindari ciri-ciri kekafiran tersebut. Berilah nasihat, tegakkan hujah dan bukalah ruang untuk dia berfikir dan berusaha mengubah diri sekalipun hanya secara bertahap-tahap. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :

Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dia-lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalan-Nya, dan Dia-lah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk.[32]


JANGAN EGO DALAM MEMIMPIN


Assalamualaikum...

Segala pujian bagi Allah SWT, Tuhan sekalian alam semesta. Selawat dan salam buat kekasih hati, Junjungan Mulia Nabi Muhammad SAW, Rasul ikutan sepanjang zaman.

Saya mengambil kesempatan pada kali ini untuk membincangkan masalah ego yang ada pada pimpinan. Samada sikap tersebut merupakan anjakan paradigma bagi golongan ini atau pun ia merupakan pemusnah hidup masyarakat.

Pada hakikatnya sikap ego memang ada dalam setiap diri manusia sama ada kaum adam mahupun hawa. Tambahan pula bagi mereka yang bergelar pimpinan dan lelaki.

Pantang kalau ditegur oleh kaum hawa.
Pantang sekali diminta berubah sikap oleh adik-adik yang masih muda.
Pantang sekiranya didahului oleh AJK atau orang bawahannya.
Setiap sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada makhlukNya ada baik dan buruknya. Begitu juga dengan sikap ego. Kalaulah sikap ini dipandu oleh ilmu tasawuf, maka hasilnya ia akan memberikan impak maksima pada seseorang. Lebih-lebih lagi pimpinan.

Tetapi kalaulah sikap ini dipandu oleh nafsu, maka tunggulah saat kebinasaan wahai pimpinan sekalian.

Saya datangkan contoh, bagaimanakah sikap ego ini akan memberikan anjakan paradigma yang baik buat pimpinan.

Sikap ego yang ada dalam diri akan menyebabkan seseorang pimpinan itu lebih yakin dengan ucapannya di hadapan orang ramai. Ucapan yang ilmiah dan berisi akan menarik minat pendengar untuk memberi perhatian yang sepenuhnya.

Sikap ego yang ada dalam diri akan menyebabkan seseorang pimpinan itu tidak akan kalah dengan orang bawahannya. Apa yang saya maksudkan di sini ialah seseorang itu akan melangkah 10 kali lebih jauh berbanding dengan orang yang berada di sekeliling. Langkah tersebut disusun rapi demi memastikan strategi yang dirancang akan berjalan dengan lancar.

Sikap ego yang ada dalam diri akan menyebabkan seseorang pimpinan itu bersifat dengan lebih matang. Bukan hanya sekadar sikapnya yang matang, bahkan kematangan tersebut jelas pada ucapannya, pemikiran fikrahnya, tindakan yang dilakukan dan pandangan idea yang dilontarkan.

Ego yang saya maksudkan di atas ialah ego yang dipandu oleh ilmu tasawuf yang dipelajari daripada sikap para alim ulama'. Ego tersebut bukanlah ego lakonan di hadapan masyarakat.

Tetapi sekiranya ego yang dicanai dengan angkara nafsu, tunggulah bahawa kebinasaan akan muncul tidak lama lagi.

Ego yang berjalan tanpa diiringi ilmu tasawuf, akan dikelilingi oleh segala sifat mazmumah yang dikeji. Sifat riya', 'ujub, sum'ah dan takabbur akan menyelinap masuk. Akhir sekali ia akan mengundang kemurkaan Allah SWT.

Saya ingin datangkan kisah yang dirakamkan oleh Allah SWT di dalam surah al-'Araf ayat 11-18.

Allah berfirman
Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu wahai nabi Adam AS. Oleh itu Kami perintahkan kepada para malaikat dan iblis, sujudlah (tanda hormat) kepada ciptaan Kami ini.
Malaikat
Baiklah, kami akan ikut perintah-Mu wahai Allah.
Iblis Kami tidak akan sujud (tanda hormat) kepada ciptaan-Mu ini.
Allah berfirman Sebenarnya apa yang menghalang kamu wahai iblis untuk ikut perintah Kami?
Iblis Kenapa kami perlu sujud pada ciptaan-Mu ini padahal, kami lebih baik dan mulia jika dibandingkan dengan manusia. Kami diciptakan daripada api padahal dia ini diciptakan daripada tanah. Bukankah api itu lebih mulia daripada tanah?
Allah berfirman Baiklah, kalau begitu keluarlah kamu wahai iblis daripada syurga Kami ini. Kamu tergolong dalam golongan orang yang sesat.
Iblis Kami mohon kepada-Mu ya Allah sebelum kami keluar daripada syurga ini. Kami mohon supaya kami tidak dimatikan hinggalah hari kiamat.
Allah berfirman Baiklah, Kami perkenankan.
Iblis Disebabkan kami dihukum sesat, maka kami akan pastikan anak cucu Adam AS tidak akan mengikuti jalan-Mu yang benar.
Allah berfirman Kami akan masukkan kamu dan orang-orang yang mengikut kamu ke dalam api neraka Jahannam kelak.
Ini merupakan sikap ego tidak berilmu yang ditunjukkan oleh Iblis Laknatullah. Tidak lama selepas sikap tersebut ditunjukkan, datanglah laknat Allah SWT kepada mereka.

Kadang-kadang sikap ego ini ditunjukkan oleh orang-orang yang lebih tua. Cukup susah untuk mereka menerima pandangan dan nasihat daripada golongan muda atau pun yang bergelar adik. Tambahan pula kalau orang yang lebih muda tadi memberi arahan kepadanya. Hal seperti inilah yang sering berlaku dalam perjuangan Islam iaitu Virus Ego.

Sikap pimpinan yang selalu menidakkan pandangan ahli dan AJK juga perlu dinilai semula. Sikap menerima pandangan semua orang kemudian mengkaji buah fikiran tersebut merupakan sikap yang dianjurkan oleh agama Islam. Nabi SAW juga mengambil pandangan sahabatnya sebelum membuat sebarang keputusan.

Golongan lelaki yang selalu meremehkan pandangan dan buah fikiran wanita juga perlu dihindarkan. Berkemungkinan idea yang dilontarkan oleh kaum hawa tadi lebih teratur dan tersusun berbanding kaum lelaki.

Sebab itulah kalau dilihat dalam satu kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang hukama' ketika beliau menjelaskan tentang perbezaan antara maksiat nafsu dan maksiat takabbur.

"Maksiat yang dilakukan oleh sebab nafsu mempunyai harapan untuk diampunkan oleh Allah SWT. Kerana maksiat yang dilakukan oleh Nabi Adam AS adalah maksiat yang berpunca daripada nafsu. Manakala maksiat yang dilakukan oleh sebab takabbur dan ego, tidak akan diampunkan oleh Allah SWT. Kerana maksiat yang dilakukan oleh Iblis Laknatullah adalah maksiat yang berpunca daripada sifat takabbur dan ego".

Kita memohon kepada Allah SWT supaya menjadikan kita golongan pimpinan yang mampu memandu masyarakat ke arah memperjuangkan Islam berdasarkan semangat, ilmu dan kefahaman dalam diri. Dan kita juga memohon semoga Allah SWT menjadikan kita tergolong dalam golongan yang diganjarkan syurga di hari akhirat kelak. Amin.

Wallahu'alam...

Khamis, 10 November 2011

KENAPA YAHUDI AMAT MAHUKAN BAITUL MUQADDIS


Pada masa Nabi Daud dan Sulaiman, para Yahudi semuanyaa taat kepada Allah. Nabi Sulaiman mempunyai satu mukjizat iaitu sangat kaya, menguasai angin, jin, mesgastua. Pada zaman tersebut jin tunduk kepada Nabi Sulaiman dan mereka banyak membawakan emas kepada Nabi Sulaiman sehinggakan di bawah laut pun Ifrit tolong ambilkan.Masa Nabi Sulaiman mengarahkan pembinaan Masjid Al-Aqsa, semua jin patuh dengan perintah tersebut dan mereka membuat dengan bersungguh-sungguh bersama dengan para Yahudi dan manusia lain sampaikan mereka tidak sedar kewafatan Nabi Sulaiman.Nabi Sulaiman wafat ketika berdiri atau duduk atas kerusi semasa memerhatikan jin dan manusia membina Masjid Aqsa. Sampai masa siap sepenuhnya, barulah kewafatan baginda dipertunjukkan dengan anai-anai makan tongkat baginda dan jasad baginda terjatuh. Ini nak menunjukkan bahawa jin juga tidak mengetahui perkara ghaib.Selepas kewafatan baginda, Yahudi telah berpecah belah dan kembali ke tabiat lama mereka, menyembah berhala dan melakukan penindasan. Ada juga yang masih taat menyembah Allah, namun banyak dari mereka kembali menyembah berhala Baal, berhala Dagon (seperti lambang Starbuck), berhala Jehovah, berhala Osiris dan ada juga yang menyembah syaitan (Baphomet dan Lucifer)Para penyembah syaitan ini telah membina satu lagi bangunan berdekatan Kompleks Masjidil Aqsa yang mana mereka namakan Solomon Temple untuk melakukan ritual penyembahan syaitan dan akan menjadi istana kepada al-Masih Dajjal. Ini diketuai oleh King Hiram the Thyre. Mereka mengangkut kebanyakan emas yang dipercayai banyak di Masjid Aqsa ke Solomon Temple tersebut.Selepas banyak melakukan penindasan, mereka diserang oleh kaum Assyria yang memusnahkan kota mereka dan mereka bangun semula. Selepas itu pula diserang habis-habisan oleh kerajaan Rom yang memusnahkan kota Yahudi sehingga menjadi padang jarak padang terkukur, tinggal satu dinding sahaja yang sekarang menjadi Tembok Ratapan (Wailling Wall) yang mana Barrack Obama dan George W. Bush serta bekas Presiden Amerika yang lain melakukan ritual menangisi di tembok tersebut.Selepas itu mereka berasimilasi dengan kerajaan Rom dan menjadi pembodek tegar kerajaan Rom. Selepas itu Nabi Isa diutuskan kepada mereka dan mereka rasakan Nabi Isa adalah ancaman terhadap kekuasaan mereka. Lalu mereka menghasut pemerintah Rom supaya membunuh Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa diangkat ke sisi Allah secara hidup-hidup dan dengan jasad dan orang lain ditukarkan ke rupa Nabi Isa. nabi Isa akan turun semula menjelang kiamat.Yahudi sekarang terlalu inginkan Baitulmuqaddis disebabkan mereka percaya masih banyak lagi emas yang belum sempat diangkut oleh mereka sejak dulu. Mereka percaya bahawa dengan emas dan makanan mereka dapat menguasai dunia. Sila baca Protokol of Zion (dari buku The International Jews, Henry Ford)Protocol No. 22: The Power of GoldIn our hand is the greatest power of our day-Gold: In two days we can procure from our storehouses any quantity we may please.Dan lagi satu misi yang lebih penting kenapa mereka mahukan sangat Baitulmaqdis adalah untuk membina semula Solomon Temple yang runtuh semasa serangan oleh Rom dahulu agar dapat menjadi Kiblat penyembah syaitan dan juga sebagai istana kepada Raja yang akan ditabalkan oleh mereka menjelang tahun 2020.Protocol No. 24: King of the JewsThe king of the Jews must not be at the mercy of his passions, and especially of sensuality: on no side of his character must he give brute instincts power over his mind. Sensuality worse than all else disorganizes the capacities of the mind and clearness of views, distracting the thoughts to the worst and most brutal side of human activity.Kesimpulannya, Yahudi terlalu hendakkan baitulmuqaddis disebabkan EMAS, membina semula Solomon Temple dan menunggu penabalan Raja Yahudi iaitu al-Masih Dajjal yang akan bersemanyam di Solomon Temple tersebut

Rabu, 9 November 2011

SIHIR


Sihir

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم..الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى اله وصحبه أجمعين

Sekarang ramai orang perkatakan tentang sihir. Mensihir atau disihir orang ni dah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita. Risaukan, kalau kena pada diri kita? Tak mustahil! huhu, mudahan kita dilindungi-Nya. ameen! Mintak simpang, moga dijauhkan!

Sihir, kalo kita amalkan. Bahaya. Syirik nanti. Allah SWT tak ampunkan, wallahua`lam. Tolongla jauhkan, jgn sesekali kita terjebak dengan amalan sihir ni. huhu~

Tadi saje je search pasal sihir. Memang ramai orang post pasal ni. Jangan kita risau, sebenarnya penyakit ape pun ade ubatnya, Insya`Allah. Jadi sebelum kita terkena, bersediala untuk mencari pendinding diri dari perbuatan syirik orang ni. Jom kita amalkan!

Bagaimana cara untuk menghindarkan diri daripada sihir?

Menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak diingini diistilahkan sebagai al-wiqaayah. Al-wiqaayah adalah suatu yang dituntut Islam, malah dalam penggunaan kata-kata yang terkenal, menjaga diri sebelum berlaku sesuatu yang tidak diingini seperti penyakit, adalah lebih baik daripada mengubati penyakit itu jika terkena.

Dalam Islam, banyak disarankan ikhtiar kepada manusia untuk menghindarkan diri dan sihir, setidak-tidaknya yang senang kita fahami, ada surah di dalam al-Quranul karim yang selalu digunakan oleh ramai masyarakat kita sebagai ayat pelindung yang dipanggil dengan istilah al-Muawwizat, tiga surah terakhir dalam al-Quran iaitu Surah al­-Ikhlas, Surah al-Falaq dan Surah an-Naas. Kita dianjurkan mengamal­kannya sebagai satu perlindungan bagi menghindarkan diri daripada sihir dan banyak lagi ayat-ayat lain seperti ayatul kursi.

Boleh juga ikhtiar untuk menghindari dari syaitan, sihir dan niat jahat manusia, iaitu sentiasa mendampingi Allah SWT dengan menghias diri melakukan amal kebajikan serta menghindar diri daripada kemaksiatan. Zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya kita dijauhkan daripada perkara yang dibimbangi kena kepada kita.

Jalan untuk menghindarkan diri daripada sihir dengan al­-wiqaayah lebih berkesan. Jangan dekati sesuatu perkara yang boleh menghindarkan diri daripada sihir, kerana jika sudah terkena, ada kesukaran untuk mengha­langkannya. Semakin lama penyakit tersebut dalam diri manusia, ia semakin susah untuk dirawati.

FIKIR-FIKIRKAN


Hari ini sebelum kita mengatakan kata-kata yang tidak baik,
Fikirkan tentang seseorang yang tidak dapat berkata-kata sama sekali.

Sebelum kita mengeluh tentang rasa dari makanan,
Fikirkan tentang seseorang yang tidak punya apapun untuk dimakan.

Sebelum anda mengeluh tidak punya apa-apa,
Fikirkan tentang seseorang yang meminta-minta dijalanan.

Sebelum kita mengeluh bahawa kita buruk,
Fikirkan tentang seseorang yang berada pada keadaan yang terburuk di dalam hidupnya.

Sebelum mengeluh tentang suami atau isteri anda,
Fikirkan tentang seseorang yang memohon kepada Tuhan untuk diberikan teman hidup.

Hari ini sebelum kita mengeluh tentang hidup,
Fikirkan tentang seseorang yang meninggal terlalu cepat.

Sebelum kita mengeluh tentang anak-anak kita,
Fikirkan tentang seseorang yang sangat ingin mempunyai anak tetapi dirinya mandul.

Sebelum kita mengeluh tentang rumah yang kotor kerana pembantu tidak mengerjakan tugasnya,Fikirkan tentang orang-orang yang tinggal dijalanan.

Dan di saat kita letih dan mengeluh tentang pekerjaan,Fikirkan tentang pengangguran, orang-orang cacat yang berharap mereka mempunyai pekerjaan seperti kita.

Sebelum kita menunjukkan jari dan menyalahkan orang lain,
Ingatlah bahawa tidak ada seorang pun yang tidak berdosa.

Dan ketika kita sedang bersedih dan hidup dalam kesusahan,
Tersenyum dan berterima kasihlah kepada ALLAH bahawa kita masih hidup

Selasa, 8 November 2011

JIN ASYIK


“Jin asyik” dikategorikan sebagai jin yang menyukai, menyintai dan menjadikan manusia-manusia tertentu sebagai idola atau pujaan atau kekasih mereka. Ada diantara kes-kes yang serius sehingga jin-jin itu bersetubuh atau berkahwin dengan manusia sehingga melahirkan anak-anak jin.

Mangsa-mangsa terdiri dari pelbagai latarbelakang, ada diantara mangsa ialah mereka-mereka yang terkenal seperti artis-artis pujaan, wanita-wanita yang suka bersolek berlebih-lebihan dan yang suka mendedahkan aurat, ada mangsa dikalangan orang biasa yang mempunyai sejarah bersaka, ada juga dikalangan orang-orang yang rajin beramal ibadat tanpa berguru.

Jangan terperanjat jika saya katakan ahli-ahli thoreqat juga perlu berhati-hati, kerana ada diantara jin-jin asyik meminati mereka yang kuat berzikir, apatah lagi mereka yang mengaku sebagai ahli hakikat atau ahli ma'rifat, kita perlu banyak mengislah diri dan berwaspada, kerana apa jua pengalaman rohani dan kedapatan didalam zikir perlu dirujuk kepada guru yang mursyid, dikhuatiri jin-jin yang suka “menolong” ini mengelirukan anda dialam ghaib dan alam rasa, apatah lagi alam rahsia.

Perawat-perawat juga tidak ketinggalan berkemungkinan menjadi idola kepada puak-puak jin yang kagum dengan kejantanan anda bertarung dengan jin-jin gangguan, apatah lagi jika anda suka bersifat ria’ dan ‘ujub. Kesimpulannya sesiapa sahaja boleh terdedah kepada masalah ini.

Kebiasaannya tahap-tahap gangguan yang dihadapi adalah bergantung kepada individu-individu itu sendiri. Kekuatan diri seseorang tidak sama diantara satu sama lain, ada yang lemah dan ada yang kuat. Kekuatan rohani yang lemah, menyebabkan jin-jin yang samseng ini membuli individu-individu tersebut, sehingga ketahap menodai mangsa. Mereka boleh tinggal dan mempengaruhi diri mangsa didalam kehidupan seharian sehingga kadar tujuh puluh peratus malahan boleh mencapai hingga sembilan puluh peratus.

Jika kekuatan diri bertahap sederhana, kemungkinan jin-jin asyik ini dapat mempengaruhi mental dan emosional. Ini boleh menyebabkan kehidupan seharian kadangkala terganggu, apabila fizikal anda lemah emosi menjadi tidak stabil, fikiran kusut dan tidak dapat fokus. Kadangkala jin-jin ini berjaya juga bermastautin didalam tubuh badan mangsa, seperti di kepala, dada, perut, belikat dan lain-lain tempat yang berkemungkinan.

Jika kekuatan diri atau rohani seseorang itu tinggi, berkemungkinan jin-jin asyik yang meminati mereka adalah dikalangan jin-jin yang beretika dan memahami hak-hak asasi manusia, oleh itu jin-jin ini hanya memerhati dari jauh atau mengekori sahaja tanpa mengganggu kehidupan mangsa.

Kebanyakan kes-kes gangguan jin asyik tidak disedari oleh pesakit sehinggalah mereka datang untuk mendapatkan rawatan pemeriksaan. Dan kebiasaannya ini disedari setelah pesakit sudah mula merasakan bahang-bahang masalah dan gangguan yang menimpa mereka.

Diantara sintom-sintom gangguan jin asyik yang biasa ialah, berat jodoh, sentiasa ada halangan didalam perhubungan cinta, pertunangan dan perkahwinan, kerap sakit kepala, kerap mimpi bersama (bersetubuh), kerap mimpi berkahwin, kerap letih lesu dan malas, kerap memarahi dan membenci pasangan, kerap mimpi kanak-kanak atau bayi, bagi yang perempuan kerap mimpi melahirkan anak, ada juga sampai ketahap mangsa dirogol dan dinodai jin, kebiasaannya yang menjadi mangsa adalah kaum wanita.

KURMA MAKANAN KHASIAT NABI-NABI TERUTAMA RASULULLAH SAW


Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis nya.dari Jabil bin Abdullah rd bahawasanya Rasulullah saw bertanyakan tentang hidangan lauk kepada keluarga baginda, lalu mereka menjawab "kami tidak mempunyai apa-apa pun melainkan KHAL" lalu baginda pun memintanya dan berkata "Sebaik-baik hidangan adalah KHAL...."

Bersabda Rasulullah S.A.W., ” Sebaik-baik hidangan makanan ialah Khal. YA ALLAH berkatilah pada Khal, sesungguhnya Khal adalah makanan nabi-nabi terdahulu sebelum aku dan jangan terputus Khal dalam suatu rumah.” (Hadis riwayat Muslim 2052, Ibnu Majah 3318).

KEPERLUAN CUKA KURMA OLEH TUBUH BADAN
Cuka kurma mengandungi pelbagai vitamin seperti vitamin C, vitamin E, vitamin B1, vitamin B6, beta-karotena, vitamin P (bioflavonoid) dan kaya dengan kandungan potassium (keremajaan kulit). Cuka kurma juga dapat membuang lemak, kolestrol, asid-asid dan garam berlebihan dalam badan yang membawa pelbagai penyakit berbahaya.

KHASIAT CUKA KURMA MENURUT PERUBATAN ISLAM
Ibnu Sina dalam kitab beliau Al-Qanun Fi Al-Tib menyatakan bahawa “Cuka kurma dapat mencegah sebarang pembengkakan di badan (bisul, kanser), menyucikan darah, membaiki masalah pencernaan di perut, masalah usus, kerongkong, kahak, batuk yang berpanjangan, menjaga kulit dari kepanasan matahari, mengatasi masalah lemak-lemak di badan (kolesterol), menstabilkan asid dan garam di badan, membuang keracunan badan (toksik), masalah rahim, menguatkan gigi, mata, telinga serta mengembalikan tenaga lelaki dan perempuan”. Darul Fikri, Bairut Tahun 1414H, m.s 908 - 909.

Ibnu Qaiyyim dalam kitab beliau Al-Tib Al-Nabawi menyatakan cuka kurma bermanfaat untuk mengatasi masalah gastrik di perut, masalah hempedu (membersih hempedu dari lemak yang membentuk batu), mencegah terhadap bahayanya ubat-ubatan (kesan sampingan dari ubat yang pelbagai) yang boleh membawa kepada kematian. Cuka kurma dapat melancarkan susu ibu dan melancarkan perjalanan darah yang berketul dalam perut (masalah gangguan haid). Cuka kurma bermanfaat mengatasi masalah limpa, membersihkan usus (membuang toksik di perut), menguatkan sistem perut (masalah buasir), menghilangkan masalah dahaga (panas badan), mencegah sebarang pembengkakan yang akan terjadi di tubuh manusia (seperti kanser, bisul dan sebagainya), membantu sistem penghadaman makanan yang kasar dan membersihkan darah manusia (darah yang beracun). Darul Kitab Al-Arabi, Bairut 1410 H, m.s 233.

KENAPA CUKA DARIPADA BUAH KURMA?
Kebaikan buah kurma disebut sebagai makanan yang dapat mengubati masalah darah, masalah usus, masalah hati, hempedu, lemah jantung, menambahkan air mani, masalah kerongkong dan mulut, menambahkan nutrisi tubuh badan, mematikan kuman (bakteria), masalah migrain dan penawar racun dalam badan yang sangat baik.

Bersabda Rasulullah S.A.W., “Sesiapa yang makan tujuh buah tamar (kurma) di pagi hari (dan menurut satu lafaz: tamar dari Al-Aliyah) maka dia akan selamat dari bisa, racun dan sihir pada hari itu”. (Hadis riwayat Imam Bukhari 10/203, dan Imam Muslim)

BAGAIMANA ORANG ARAB MAMPU MAKAN SEEKOR KAMBING HANYA UNTUK TIGA ORANG MAKAN TANPA RISAU TERKENA PENYAKIT-PENYAKIT BERBAHAYA SEPERTI DARAH TINGGI, KENCING MANIS, JANTUNG, KOLESTROL ATAU OBESITY?

Nasihat Imam Auzai’ kepada Khalifah Abu Jaafar Al Mansur:


Wahai Amirul Mukminin, Rasulullah bersabda:

"Sesiapa sahaja di kalangan pemerintah, apabila mati dalam keadaan menipu rakyatnya, nescaya diharamkan syurga untuknya".


Wahai Amirul Mukminin! sesiapa yang benci kepada kebenaran, sesungguhnya ia benci kepada Allah. Kerana sesungguhnya Allah itu benar lagi membenarkan. Hendaklah Tuanku tegakkan kebenaran dan keadilan ke atas rakyat. Tutuplah aurat (keaipan) mereka. Janganlah dikunci pintu rumah Tuanku, atau mengadakan hijab (penghalang) di antara Tuanku dengan mereka. Hendaklah Tuanku bergembira dengan nikmat yang mereka terima, tetapi bersimpati dengan musibah yang menimpa mereka.
Wahai Amirul Mukminin! Urwah bin Ruwain berkata: "Pernah Rasulullah memiliki pelepah kurma yang digunakan untuk bersugi hingga menakutkan kaum munafik. Kemudian turunlah Jibrail bertanya: Hai Muhammad! Apakah pelepah kurma ini engkau gunakan untuk menghancurkan atau menakutkan hati umatmu?"

WahaiAmirulMukminin! Relakanlah dirimu dengan dirimu! Dan carilah keamanan daripada Tuhanmu! Gemarlah kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ingatlah sabda Rasulullah:

"Sesungguhnya panah yang dimiliki oleh ahli syurga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya."

Wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya jika sesebuah kerajaan yang sebelummu itu kekal, nescaya ia tidak akan sampai kepadamu. Begitu jugalah, ia tidak akan kekal di tanganmu atau sesiapa sahaja.

Wahai Amirul Mukminin! Ingatlah kata-kata Umar Al Khattab: ‘Jika mati anak kambing di tepi sungai Furat (Iraq), nescaya aku takut akan dipertangungiawabkan mengenainya di akhirat kelak!"

Maka bagaimana pula halnya dengan rakyatmu yang tidak beroleh keadilan daripadamu sedangkan ia sangat hampir denganmu?"

Peringatan seperti ini sebenarnya hanya berani disuarakan oleh ulama yang mempunyai kekuatan jiwa yang luar biasa dan bekerja kerana Allah. Dalam suratnya kepada khalifah itu, Imam Auzai’ menyambung:

Wahai Amirul Mukminin! Allah telah berfirman:

"Hai Daud! Sesungguhnya Kami jadikan engkau khalifah di muka bumi. Sebab itu putuskanlah sesuatu perkara di antara rakyatmu dengan kebenaran. Janganlah engkau turuti kemahuan nafsumu, nanti engkau akan disesatkan dari jalan Allah’: Shad: 26

Wahai Amirul Mukminin! Rasulullah bersabda:

"Setiap pemerintah akan dibawa pada hari kiamat dengan tangannya dirantaikan ke leher. Ia hanya dapat dibuka oleh keadilannya. Ia diberhentikan di atas titian sirat di atas neraka yang akan bergerak dengan suatu gerakan yang akan menghilangkan seluruh anggota daripada badan. Kemudian ia dikembalikan. Lalu hitung amalannya. Kalau ia dahulu berbuat baik, nescaya ia lepas dengan kebaikannya. Kalau ia dahulu berbuat jahat, nescaya pecahlah titian itu, lalu ia terhumban ke dalam neraka tujuh puluh kharif (jarak masa setahun)."

Wahai Amirul Mukminin! Umar r.a. berkata:" Amir (pemerintah) itu ada empat jenis:

Amir yang kuat; yang dapat mengawal diri dan pegawai-pegawainya. la seperti mujahid (orang yang berjihad). Tangan (kekuasaan) Allah dan rahmatNya terhampar ke atasnya.

Amir yang lemah; yang dapat mengawal dirinya sendiri sahaja dan tidak pegawai-pegawainya. la dalam keadaan yang membahayakan sebagaimana sabda Rasulullah:

"Pengembala yang terjahat itu bahaya yang menghancurkan. Dia itu binasa sendiri. "

"Wahai Tuhanku. Sekiranya menurut ilmu-Mu, aku akan terpengaruh, apabila dua rakyatku dihadapkan kepadaku, kepada yang miring daripada kebenaran, baik yang dekat atau jauh, maka janganlah Engkau biarkan aku walaupun sekelip mata".

Wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya yang paling berat ialah berdiri tegak untuk menegakkan kebenaran kerana Allah. Yang paling mulia di sisi Allah ialah taqwa. Sesiapa yang mencari kemuliaan dengan mentaati Allah, nescaya ia akan diangkat dan dimuliakan oleh Allah. Sesiapa yang mencari kemuliaan dengan membuat maksiat kepada Allah, nescaya ia dihina dan direndahkan oleh Allah.


Isnin, 7 November 2011

SYAITAN AMAT KREATIF ...


Pernah satu ketika saya diminta belajar daripada syaitan oleh seorang yang ulama yang dihormati. Saya terkejut. Benarkah ini?

“Belajar tentang kreativiti dan inovasi syaitan menyesatkan manusia,” jelasnya.

Saya tersenyum. Ada kebenarannya. Syaitan begitu kreatif mencipta dan mempromosi kejahatan. Ada-ada sahaja cara dan jalannya. Tidak pernah kaku, jarang yang beku. Sentiasa ligat dan cepat. Sentiasa ada pembaharuan. Malangnya, acapkali orang yang memperjuangkan kebenaran…tidak se’dinamik’ dia. Tumpul kreativiti dan beku inovasi. Asyik-asyik yang semacam itu juga.

Begitulah. Semoga kisah dialog di bawah boleh dijadikan cabaran untuk minda bagi terus memperjuangkan kebenaran. Kita mesti lebih kreatif daripada syaitan!

KISAH TIDAK LAMA DULU

Bertemu dengannya dahulu merupakan satu penghormatan. Apa tidaknya, dia sudah berubah ke arah kebaikan.

“Mengapa tiba-tiba?” tanya saya.

“Hidayah bang…” jawabnya si dia pendek.

“Bagaimana dengan segalanya?” Risau saya dengan profesyennya.

“Allah ada. Allah akan membantu segalanya.”

“Syukur,” kata saya perlahan.

Setahun kemudian.

“Lihat ini..” kata seorang sahabat sambil menghulurkan sekeping gambar.

“Betul ke ni?”

“Apa kau ingat ini ‘super-impose’?”

Saya terdiam. Kaku.

“Mana pergi tudungnya?”

“Itu..” tuding jari saya kepada tudung merah di atas kepalanya.

“Itu tudung?”

“Yalah, bertudung tapi tidak menutup aurat.”

“Bertutup tapi terbuka, tahupun…” katanya seakan menyindir.

Bila kenalan itu pergi, saya tatap sekali lagi gambar yang ditinggalkan. Kasihan saya melihat wajah si dia yang terbaru. Terasa, betapa kekadang hidayah datang dan pergi berselang-seli. Masih terbayang tangisannya tempoh hari, ketika menceritakan bagaimana terbuka pintu hatinya menginsafi dosa-dosa lampau.

“Bang saya insaf bang…“

Lantas, tanpa sesiapa yang memaksa… dia mengenakan tudungnya. Lengkap, labuh, menutup aurat berpandukan syariat. Tidak jarang, tidak ketat, tidak mengundang fitnah bertandang. Sempurna. Sejuk, mata memandang. Dingin kalbu merasakan. Betapa hidayah itu singgah tanpa mengira siapa, di mana dan bila? Dulu si dia terpilih, sekarang kembali tersisih?

Kini tiba-tiba segalanya semacam ‘ditarik’ kembali. Tudungnya makin singkat. Dari mulanya di bawah paras dada, naik ke paras leher dan akhirnya kembali membuka leher, dagu dan… Paling malang, tingkah yang dulunya mula terjaga, kini lepas bebas kembali. Kata sesetengah yang setuju, biarlah… itu lambang Islam dinamik. Bertudung tapi masih boleh meliuk-lentuk, terkinja-kinja dan bersuara manja. Yang penting hati… Asal hati baik, tidak mengapa. Yang penting isi, kulit tak apa. Kalau begitu kenapa dulu perlu bertukar kulit? Insaf dan taubat sahajalah, tak payah bertudung litup seperti kelmarin!

Saya teringat kuliah yang pernah disampaikan oleh seorang ulama satu ketika dahulu:

“Syaitan terlalu kreatif…” Kreatif? Bisik hati saya.

“Kekadang syaitan tidak menghasut manusia meninggalkan daerah putih menuju daerah hitam… Tetapi dia mengujudkan lebih banyak daerah ‘grey’ – warna keperang-perangan, yang hakikatnya bukan lagi kebenaran.” Terfikir saya, inilah jerangkap kebatilan yang dianggap kebenaran. Topeng baik bagi melempiaskan kejahatan yang dulunya terpendam. Ya, syaitan terlalu kreatif. Ada-ada sahaja ‘was-was’ baru yang ditiupkan ke jiwa insan agar meminggirkan jalan Tuhan.

Hasilnya, sekarang kita dapat lihat bagaimana ada gadis bertudung di kalangan Mat Rempit. Ada wanita bertudung yang melalak dengan gaya bebas terbabas dari nilai akhlak dan kesopanan. Atau peragawati bertudung dengan langkah ‘catwalk’ dengan dada, ‘make-up’ galak sambil yang mengundang pesona dan ‘aura’ dosa. Dan lebih ‘daring’ lagi kita dapat lihat tarian ala-ala gelek oleh gadis bertudung… Atau sekarang pun sudah ada bunga-bunga munculnya Rockers wanita bertudung? Ah, apa ni? Daerah ‘grey’? Atau segalanya sudah hitam, kelam, kusam.

Teringat juga saya pesan daripada seorang yang saya sangat hormati kerana ilmu dan kewarakannya:

“Tudung wanita itu ada empat… tudung pada wajahnya, tudung pada mata, tudung pada suara, tudung pada hati.” Apa ertinya? “Tudung pada wajah… jangan sampai wajahnya mengundang fitnah. Kecantikan adalah pingitan buat suami, bukan pameran untuk lelaki ajnabi. Tudung pada mata… jangan matanya memandang lelaki lain selain muhramnya. Solehah yang hakiki, tidak dipandang, tidak memandang. Tudung pada suara… jangan dilunak-lunakkan dengan tujuan memikat dan mempersona. Tudung pada hati… mengingati Allah… dengan tasbih Siti Fatimah, subhanallah, alhamdulillah dan Allahu Akbar…”

“Jangan terlalu ekstrem,” tegur seorang kawan bila saya lontarkan pandangan betapa wanita bertudung masakini sudah semakin hilang ‘penghormatannya’ (baca betul-betul… bukan ‘kehormatan’). Bagi saya kuantiti orang bertudung meningkat tapi kualitinya merudum.”
“Bukan begitu. Menutup aurat ada tujuannya… tercapaikah tujuan dengan penutupannya. Jika tidak, hakikatnya mereka masih terdedah,” balas saya perlahan.

“Aku tak faham. Maksud kau?”

“Seperti juga solat. Tujuannya mengingati Allah, kesannya pasti dapat mencegah kejahatan dan kemungkaran. Begitu maksud Al Quran apabila menjelaskan tujuan solat didirikan.”

“Lantas?”

“Jika solat tidak mencapai tujuan pasti ada sesuatu yang menyimpang. Samalah seperti hukum menutup aurat, tujuannya menjaga akhlak dan kehormatan. Maknanya kalau sudah menutup aurat, tetapi masih tercalar akhlak dan kehormatan… tentu ada yang salah dalam penutupannya.”

“Jangan ektreem sangat. Tutup aurat bukan ertinya kita menutup keindahan. Tak salah berhias, menarik, cantik.”

“Keindahan mesti didasari oleh kebenaran. Ingat, setiap keindahan tidak semestinya satu kebenaran…”

“Jadi kebenaran menolak keindahan?”

“Keindahan itu satu kebenaran!” balas saya cepat. Ya, atas alasan bertudung tidak menafikan keindahan pelbagai ‘aksesori’ ditokok-tambah menjadikan tudung lebih dimertabatkan sebagai ‘fesyen’ orang ‘baik-baik’ dan orang ‘cantik-cantik’ berbanding syariat wanita yang beriman!

“Hormati, itukan era transisi” kata seorang sahabat seakan memujuk saya.

“Transisi? Apa maksud mu?”

“Sebelum lengkap bertudung… err… maksudku menutup aurat, biarlah mereka berskaf dulu. Tu pun dah baik daripada sebelumnya yang tak menutup kepala langsung.”

“Transisi, ke arah mana? Aku tidak bercakap tentang orang yang tak bertudung langsung. Tetapi aku bercakap tentang individu yang dulu tak bertudung, lepas tu bertudung, kemudian berskaf sahaja… ini transisi ke arah mana? Nak bertudung semula atau nak tak bertudung semula?”

Dia diam. Bungkam. Marah sayapun kerana sayang.

“Langkah pengalihan mesti diiringi oleh pengisian. Jangan tutup kepala sahaja, tetapi isi kepala yang ditutup itu dengan ilmu. Mereka yang tidak menghadiri majlis lebih 40 hari, hati menjadi gelap. Kemudian cari kawan-kawan yang sehaluan. Penghayatan agama kita dipengaruhi oleh kawan-kawan kita…”

“Kau kata mereka tidak ada ilmu?’”

“Bukan begitu. Menuntut ilmu mesti berterusan. When you stop learning, you stop leading – maksudnya, jika kita berhenti menuntut ilmu kita akan berhenti memimpin. Sekurang-kurangnya memimpin diri sendiri,” kata saya.

“Sekali lagi. Kau meragui ilmu mereka?.”

“Ada sebab untuk aku meraguinya? Maaf, aku pun bukan baik. Tetapi kita tidak boleh berdiam melihat kejahilan berkata-kata.”

“Maksud kau?”

“Ada yang berkata, dia masih menutup aurat kerana dia memakai rambut palsu! Bayangkan apa yang orang begini faham tentang hukum menutup aurat? Pernahkah dia mendengar tafsir Surah An Nur? Pernah dia belajar tafsiran hadis tentang aurat wanita Islam? Peliknya, suara semacam ini semakin nyaring sekarang.”

Aku diam. Tafakur. Semua itu imiginasi untuk tulisan ini semata. Namun itu bukan ilusi. Aku tidak pernah punya kesempatan untuk menuturkannya. Lalu Kemudi Hati ini menjadi wadahku berbicara. Untuk diri, isteri, anak perempuanku dan anda wanita-wanita Islam semua. Antara syaitan bisu dan syaitan yang licik berkata-kata, kekadang kita jadi semakin bungkam… menjadi ‘malaikat’ yang diam? Oh, tidak… Rasul berpesan: katakan yang benar walaupun pahit!

UNTUKMU WANITA


Salam sesuci titis qatrunnada
buat gadis seindah penghulu syurga
yang maharnya iman & taqwa
lalu dihias harum tulusnya cinta..
Buatmu permaisuri ratu hatiku doakan untaian mutiara solehah,
moga dirimu sentiasa terpelihara di bawah naungan kasihNya...

Malu mu mahkota yang tidak perlukan singgahsana
Tapi ia berkuasa menjaga diri dan nama
Tiada siapa yang akan boleh merampasnya
Melainkan kau sendiri yang pergi menyerah diri..

Ketegasan mu umpama benteng negara dan agama
Dari dirobohkan dan jua dari dibinasakannya
Wahai puteriku sayang kau bunga terpelihara
Mahligai syurga itulah tempatnya...

Lembut mu tak bererti kau mudah dijual beli
Kau mampu menyaingi lelaki dalam berbakti
Lembut bukan hiasan bukan jua kebanggaan
Tapi kau sayap kiri pada suami yang sejati ..

Disebalik bersih wajah mu disebalik tabir diri mu
Ada rahsia agung tersembunyi dalam diri
Itulah sekeping hati yang takut pada ilahi
Berpegang pada janji mengabdikan diri...

MEMBUKA KUNCI PERTAMA


Usai menelaah buku, aku terfikir akan beberapa perkara. Kehidupan manusia dan alam ini cukup misteri. Sungguh banyak benda yang tidak kita ketahui. Cuma hairan juga bila melihat ramai manusia yang menyombongkan diri.

Teringat akan kupasan menarik dari buku Mukmin Profesional. Al-Quran itu kitab suci, tapi mengapa ada cerita manusia yang paling keji?

Dalamnya ada kisah Firaun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dalamnya ada kisah kaum Nabi Lut yang mengamalkan homoseksual. Dalamnya ada kisah kaum Nabi Nuh yang menyembah berhala.

Harta Qarun

Jawapannya? Cari sendiri =)

Kali ini aku ingin berkongsi akan satu rahsia yang baru kufahami seketika tadi. Sudah lama kita tuturkan perkataannya namun baru sekarang aku mengerti maksudnya.

Kata Mr.X:

"Untuk berjaya kita mesti berupaya MENGAWAL diri kita"

"Untuk berjaya kita mesti berupaya MENGAWAL diri kita"

"Untuk berjaya kita mesti berupaya MENGAWAL diri kita"

Tiga kali diulang. Perkataan MENGAWAL ditekankan.

"Ingat KAWAL, bukannya menukar atau mengubah diri...tapi MENGAWAL diri"

Keupayaan seseorang untuk mengawal diri merupakan satu kunci yang cukup penting untuk menguasai diri. Orang yang tidak mampu mengawal diri akan jatuh ke dua hujung yang melampau.

Tambah Mr.X,
"Self-control is the key to self-mastery"

Dua komponen perlu diaktifkan untuk mengawal diri:
1. Pemikiran
2. Perbuatan

Pemikiran di sini merujuk kepada suara dari dalam diri kita. Suara hati dengan kata lain. Suara hati yang TEKAD ingin belajar bersungguh-sungguh perlu digabungkan dengan USAHA yakni perbuatan belajar bersungguh.

Sekiranya kita dapat mendisiplinkan diri untuk konsisten mengawal pemikiran dan perbuatan kita, maka kita akan dapat mengawal diri kita.

Bila kita dapat mengawal diri kita, maka kita sudah mula membuka kunci yang pertama!

JADILAH BIDADARI DI DUNIA ...PASTI BAHAGIA DI AKHIRAT...


Surat Terbuka Untuk Kaum Muslimah

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu. Jika engkau tidak berusaha menjadi seperti Fathimah, mengapa engkau berharap bisa mendampingi pemuda seperti Ali ? Jika engkau tidak berusaha shalih seperti Rasulullah shalaAllahu ‘alaihi wassalam, mengapa engkau berharap mendapatkan wanita seperti ‘Aisyah ? Berharap memang tak salah. Seorang pencuri sah – sah saja berharap anaknya tidak tumbuh menjadi pencuri. Ada salah satu saudara kita yang malas diajak sholat jama’ah ke masjid, malas mendatangi majelis ilmu malah menghabiskan waktu dalam hal yang sia-sia. Bahkan ada juga yang kurang menjaga pergaulannya, merasa bebas berhubungan dengan lawan jenis. Namun, mereka tidak akan menikah kecuali dengan istri/suami yang shalih/ah dan pandai dalam din. Mereka mendambakan suami/istri yang tidak pernah bergaul bebas dengan lawan jenis. Mereka menginginkan istri yang suci bagai bidadari turun dari surga.

Sebagaimana pula saudari-saudari kita, mereka yang menginginkan suami yang selembut Abu Bakar, yang setegas `Umar Ibnul Khoththob, yang sekaya `Utsman Ibnul Affan, atau setangkas `Ali ibnu Abi Thalib. Namun anehnya, bagi saudari-saudari kita tersebut, tidak ada usaha untuk memperbaiki diri semisal meniru kebijaksanaan Khadijah , kepandaian ‘Aisyah, ketangguhan Fathimah, atau keikhlasan Sumayyah.

Begitu juga dengan saudara kita para ikhwan yang menginginkan istri sepandai para istri nabi, sebagus akhlaq muslimah di zaman Rasul, namun dalam dirinya tidak ada usaha untuk lebih shalih, lebih pandai, dan lebih menuju akhirat.

Memang berharap itu tidak salah. Seorang pencuri sah – sah saja berharap anaknya tidak tumbuh menjadi pencuri, namun apakah jika anak tersebut tumbuh menjadi ‘ulama misalnya, apakah mampu membebaskan bapaknya dari hukuman penjara ? Apakah suami yang shalih dan istri yang shalihah bisa menyelamatkan kita dari Naar jika kita sendiri tidak berusaha menjauhi Naar ?

“ Allah telah menjadikan istri nabi Nuh dan istri nabi Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya dibawah pengawasan dua hamba yang shalih di antara hamba-hamba Kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah, dan dikatakan (kepada keduanya) `masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk` (neraka) “ (QS. At Tahrim : 10)

“ Dan Allah menjadikan istri Fir’aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata ` Ya Rabbi, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisiMu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir’aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang dzalim “ (QS. At Tahrim :11)

“ (Dan ingatlah) Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan dalam rahimnya sebagaian dari ruh (ciptaan) Kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya dan kitab-kitabNya dan dia termasuk orang-orang yang ta’at” (QS. At Tahrim : 12)

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

(Ditulis oleh ID: Ummu `Ibaadurrahmaan)

AL JAHIZ PAKAR HAIWAN


Al-JAHIZ atau nama sebenarnya Abu Uthman `Amr bin Bahr adalah ilmuwan Islam yang dikagumi kerana cintanya yang tidak berbelah bagi dalam menimba ilmu pengetahuan.

Beliau yang dilahirkan pada 776 iaitu 14 tahun selepas Baghdad diasaskan Khalifah Abbassiyah al-Mansur, belajar membaca dan menulis atas galakan ibunya.

Diceritakan bahawa ibunya memberikan beliau ‘sedulang’ kertas nota dan memberitahunya bahawa kertas itu boleh menyara hidupnya kelak.

Sebagai anak yatim yang terpaksa membantu ibunya menjual roti dan ikan, beliau membuktikan peluang menimba ilmu terbuka untuk sesiapa saja, tanpa mengira taraf sosio ekonomi seseorang itu.

Al-Jahiz mencapai ketinggian ilmunya bukan sekadar dengan cara menghadiri kuliah, malah melalui pergaulan dengan ilmuwan di Mirdad, sebuah kawasan terbuka di pinggir Basra.

Mirdad menjadi tumpuan kabilah dan ilmuwan membanding nota mengenai berbagai-bagai ragam bahasa Arab Badw.

Al-Jahiz juga sering mengunjungi masjid dan mempelajari hal yang berguna daripada pengunjung masjid yang lain.

Beliau menguasai bahasa dan sastera Arab dengan baik, selain mengkaji buku berbahasa Yunan.

Begitu pun, kepakarannya lebih menonjol dalam bidang ilmu haiwan berdasarkan buku karangannya.Ketelitian beliau mengkaji pelbagai aspek kehidupan meningkatkan lagi pengetahuannya mengenai manusia sementara hasil bacaan mendedahkan beliau kepada dunia luar.

Al-Jahiz menulis lebih 200 naskhah buku meliputi bidang zoologi, tata bahasa Arab, puisi dan kamus.Beliau dianggap sebagai salah seorang saintis Islam yang menulis mengenai saintifik dan subjek yang kompleks untuk orang kebanyakan.

Hasil kerja Al-Jahiz yang terpenting ialah Book of Animals iaitu Kitab al-Hayawan yang mengandungi tujuh jilid yang edisinya dicetak.Ia mengandungi maklumat saintifik penting dan jangkaan konsep nombor yang hanya dibangunkan sepenuhnya pada separuh abad ke-20.

Dalam buku itu, Al-Jahiz membincangkan perkara mengenai peniruan haiwan iaitu sesetengah parasit menyesuaikan warnanya mengikut haiwan yang ditumpanginya.

Beliau juga menulis panjang lebar mengenai pengaruh cuaca dan amalan pemakanan manusia serta tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang hidup di persekitaran geografi serta kawasan yang berbeza.

Al-Jahiz membincangkan mengenai komunikasi di antara haiwan, psikologi dan tahap intelek serangga dan beberapa spesies haiwan. Selain itu, beliau menyediakan turutan yang lengkap mengenai organisasi sosial serangga yang diperoleh daripada pemerhatiannya.

Antaranya bagaimana serangga menyimpan bijian di dalam sarang yang tidak rosak pada musim hujan, tindak balas serangga terhadap cahaya dan mencadangkan satu kaedah memerangkap nyamuk dan lalat.

Pada peringkat awal pelopor sains zoologi dan antropologi, Al-Jahiz telah menemui bahawa kesan alam sekitar terhadap kehidupan haiwan dan juga memerhati perubahan spesies haiwan berdasarkan beberapa faktor.

Dalam beberapa muka buku itu, beliau turut menggambarkan konsep sains yang biasanya berlainan dengan konsep yang dinyatakan oleh Charles Darwin.

Ahad, 6 November 2011

KASIH SAYANG ANUGERAH ALLAHHati.........telah lama gersang
Dari siraman kasih sayang
Kerana hujan Iman sudah lama tidak turun
Kita tanamkan kembali
Budi penyiram kasih
Agar hati yang gersang
Gembur dan subur lagi

Marilah kita jalinkan kasih sayang sesama kita
Ia telah lama hilang tambah gersang di hati ini
Kita siram kembali dengan air Iman yang suci
Dengan menabur budi kepada semua manusia

Bila hati gembur dan subur semula
Benih mahmudah akan tumbuh kembali
Iakan berdaun subur dan berbuah
Memberi manfaat semula kepada penghuni taman yang resah

Jangan kita biarkan hati ini
Gersang dari kasih sayang

Manusia akan terumbang ambing
Hidup di dunia ini
Pangkat dan kekayaan tiada erti
Bila kasih sayang tak dimiliki

Marilah kita jalinkan kasih sayang sesama kita
Ia telah lama hilang tambah gersang di hati ini
Kita siram kembali dengan air Iman yang suci
Dengan menabur budi kepada semua manusia

Berkasih sayang perintah Allah
Di antara sifat Allah
Kasih kepada hamba-Nya
Allah sangat sayang kepada hamba yang berkasih sayang
Jalinkahlah kasih sayang untuk keredhaan-Nya
Hati sudah lama menderita kekosongan kasih sayang
Tanamkan semula jangan biarkan
Jangan biarkan berlama-lama
Sudah lama manusia hidup dalam derita lagi sengsara
Ayuh kita suburkan semula
Kasihkan sesama sama manusia

PESONA CINTA


Kau siramkan wangian mawar putih
Kepada sebuah kenangan yang layu
Bisakah merubah detik-detik yang berlalu
Dari sekadar impian yang kaku

Jiwa terpaut menyaksi
Seribu pengorbanan dihulur
Cinta kasihan bersemi
Mengagung tak disedari
Diimpi tak pasti
Mengharap tak mendakap
Kesetiaan dijunjung
Rupanya tak ke hujung

Lilin yang menyala membakari dirinya
Buat menerangi insan yang memerlukan
Tanpa disedari diri sendiri sirna
Duka nestapa dibiarkan saja

Begini jadinya bila dihamba pesona cinta
Yang buta tak mengenal sebenar sifatnya

Cinta suci bukan untuk dinodai
Kasih jangan dikhianati
Lamarlah belas simpati

Kesucian cinta
Ikhlas tak diundang
Perliharalah

Sabtu, 5 November 2011

MENGIRA SEPERTIGA MALAM


Allah s.w.t menyeru orang yang berselimut untuk bangun menunaikan solat malam (Tahajjud dan lain-lain) walaupun yang dimaksudkan orang yang berselimut itu ialah nabi Muhammad s.a.w, tapi dalam konteks yang lebih luas ia bererti orang yang dirundung malang, kegelisahan, kecemasan, kekhuatiran atau kengerian, kerana menghadapi pelbagai kesusahan dan kemungkinan yang menimpa dirinya.

Al-quran melalui surah al-Muzzammil ayat 2 menawarkan penyelesaian bagi menghilangkan segala perasaan yang negatif itu, dengan mengarahkan supaya bangun melakukan solat pada malam hari kecuali sedikit daripadanya.

Wahai orang yang ditimpa kesusahan! Buanglah selimutmu itu, dengan cara mengambil wuduk kemudian solatlah, kamu pasti mendapat kekuatan dan bebas daripada rasa sedih dan bimbang.

Bangunlah pada separuh malam atau boleh dikurangi sedikit atau dilebihkan sedikit. Dikurangi sedikit ertinya pada waktu 2/3 malam, dilebihkan sedikit ertinya 1/3 malam. Ini jelas dalam firman Allah s.w.t di penghujung surah;


Firman Allah s.w.t : al-Muzzammil :20

“Sesungguhnya Tuhanmu (Wahai Muhammad) mengetahui bahawasanya Engkau bangun (sembahyang Tahajjud) selama kurang dari dua pertiga malam, dan selama satu perduanya, dan selama satu pertiganya….”.

Untuk mengira 2/3 malam, ½ malam dan 1/3 akhir malam adalah berbeza antara negara, negeri dan tempat. Di sini saya turunkan contoh pengiraan sebagai panduan kita bersama;


Untuk mengira ½ malam atau pertengahan malam

1- pastikan waktu terbenam matahari dan waktu terbit fajar

2- kira berapa jam antara waktu terbenam matahari dan terbit fajar

3- kemudian bahagi dengan dua

4- seterusnya tambahkan jumlah tersebut ke atas waktu terbenam matahari


contoh pengiraan

katakan waktu terbenam matahari pukul 6 malam dan waktu subuh pukul 5 pagi.

Tempoh antara keduanya ialah 11 jam.

11 jam bahagi dua samajuga 5 jam setengah.

5 jam setengah ditambah ke atas waktu terbenam matahari (6 tambah 5 setengah)

Ertinya separuh malam bagi tempat tersebut ialah bermula pukul 11.30 malam.


Untuk mengira 1/3 akhir malam

1- pastikan waktu terbenam matahari dan waktu terbit fajar

2- kira berapa jam antara waktu terbenam matahari dan terbit fajar

3- kemudian bahagi dengan tiga

4- seterusnya tolak jumlah tersebut daripada waktu terbit fajar


contoh pengiraan

katakan waktu terbenam matahari pukul 6 malam dan waktu subuh pukul 5 pagi.

Tempoh antara keduanya ialah 11 jam.

11 jam bahagi tiga samajuga 3 jam 40 minit

3 jam 40 minit ditolak daripada waktu terbit fajar (pukul 5 pagi tolak 3 jam 40 minit)

Ertinya 1/3 akhir malam bagi tempat tersebut ialah bermula pukul 12.20 pagi.


Untuk mengira 2/3 malam


1- pastikan waktu terbenam matahari dan waktu terbit fajar

2- kira berapa jam antara waktu terbenam matahari dan terbit fajar

3- kemudian bahagi dengan tiga

4- waktu dua bahagian pertama ialah 2/3 malam


contoh pengiraan

katakan waktu terbenam matahari pukul 6 malam dan waktu subuh pukul 5 pagi.

Tempoh antara keduanya ialah 11 jam.

11 jam bahagi tiga samajuga 3 jam 40 minit (dua bahagian pertama 3 jam 40 x 2 =7 jam 20 minit)

Ertinya antara pukul 6 malam hingga 1.30 pagi adalah waktu 2/3 malam)


Dari sini kita dapat buat kesimpulan bahawa solat kurang daripada 2/3 malam ertinya ialah antara maghrib hingga 11 malam, solat separuh malam ialah antara pukul 11 malam hingga pukul 12 malam dan solat 1/3 akhir malam ialah antara 12.30 hingga waktu subuh.

Waktu paling utama untuk melakukan qiyamullail ialah 1/3 akhir malam, mungkin kita lakukan pada jam 3 pagi atau 4 pagi atau sebelum sedikit daripada waktu subuh. Ini kerana sabit daripada hadis riwayat imam Bukhari dan imam Muslim yang bermaksud;

‘ Tuhan kita (Allah s.w.t) turun setiap malam kelangit dunia ketika 1/3 malam yang terakhir sambil berkata; “sesiapa yang memohon kepadaku, pasti aku perkenankan, sesiapa meminta kepadaku pasti aku berikan dan sesiapa yang meminta ampun dariku pasti aku ampunkan”.

Oleh itu, setiap muslim dan muslimah perlu merebut peluang beribadah di akhir malam ini untuk mendapatkan kelebihan segala permintaan akan diperkenankan oleh Allah s.w.t di samping dapat menghampirkan diri kepada Allah s.w.t.

Tetapi waktu beginilah kita sentiasa lalai dan diulit mimpi indah sehingga kadang-kadang subuh pun terlepas, tetapi yang peliknya kita sanggup bangun waktu-waktu 1/3 malam begini untuk menonton piala eropah atau piala dunia khususnya kita di Malaysia.kenapa kita sanggup menghabiskan masa dua tiga jam di hadapan TV tapi tidak sanggup untuk menggunakan masa tersebut untuk rukuk dan sujud kepada Allah s.w.t , berdoa dan meminta keampunan kepada Allah s.w.t yang sentiasa bersedia untuk memberi keampunan kepada kita. Jawapannya kita termasuk dalam kumpulan manusia lalai dan lupa kepada Allah s.w.t. walaubagaimanapun tidak menjadi kesalahan kepada kita untuk menonton perlawanan bolasepak jika kita sering bangun malam untuk beribadah dan menonton hanya kebetulan sahaja setelah kita menunaikan solat-solat sunat.

Ayuh wahai saudara-saudaraku! kita tidak lepas daripada masalah dalam kehidupan, sepanjang waktu siang kita bekerja dan melakukan urusan dunia, dalam masa itu kita akan menghadapi pelbagai masalah samada kecil ataupun besar, apa salahnya pada waktu akhir malam kita bangun dan bermunajat kepada Allah s.w.t mengadu segala kelemahan diri dan mudah-mudahan mendapat kekuatan dari Allah s.w.t.


Firman Allah s.w.t :al-Muzzammil :7-8

7. (Kami galakkan Engkau dan umatmu beribadat pada waktu malam), kerana Sesungguhnya Engkau pada siang hari mempunyai urusan-urusan Yang panjang kira bicaranya;


8. dan sebutlah (dengan lidah dan hati) akan nama Tuhanmu (terus menerus siang dan malam), serta tumpukanlah (amal ibadatmu) kepadanya Dengan sebulat-bulat tumpuan.

LAKSAMANA CHENG HO TOKOH PELAYARAN ISLAM


LAKSAMANA Cheng Ho berjaya menakluki dunia melalui tujuh ekspedisi pelayaran ke Lautan Hindi dan Lautan Pasifik Barat dari benua Asia hingga ke Afrika. Dalam ekspedisi itu, beliau berlabuh di 30 negara.

Kejayaan tokoh Islam ini membuktikan negara China mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang teknologi pembinaan kapal dan pelayaran.

Pelayar kurun ke-15 Dinasti Ming ini dijadikan sida-sida putera Zhu Di pada umur 13 tahun. Beliau adalah sida-sida pertama memegang jawatan laksamana di China.

Cheng Ho turut melakar sejarah peradaban China apabila menjadi pegawai tertinggi tentera pertama beragama Islam.

Sejarah mencatatkan, beliau adalah pemimpin unggul mengetuai armada lebih 100 kapal bersama 27,000 orang ke lautan Barat mendahului Vasco da Gama dan Christopher Colombus menemui laluan ke Laut Timur.Kisah Cheng Ho adalah perjuangan mencari kesempurnaan hidup menerusi Islam. Perjuangan menyempurnakan kecacatan hidupnya yang dikasi dan terpaksa menghambakan diri kepada maharaja.

Beliau tidak berpeluang mengembangkan zuriatnya. Namun Cheng Ho, tidak berputus asa dengan suratan hidupnya kerana berpegang kuat kepada ajaran Islam.

Cita-citanya tinggi untuk menunaikan ibadah haji sebagai penyempurnaan kehidupan beragamanya. Bagi mencapai matlamat itu, beliau perlu membuktikan kesetiaannya kepada Maharaja.

Cheng Ho adalah contoh Muslim sejati dan lambang keamanan sejagat.

Sejarah hidup laksamana ini ditelusuri oleh Pengarah Urusan Bahasa Melayu di Universiti Pengajian Bahasa Asing Beijing (BFSU), China, Prof Wu Zong Yu.

Katanya, mengikut rekod pelayaran, ekspedisi Cheng Ho membadai samudera lebih awal daripada pelayar terkenal Eropah.

Beliau mendahului Columbus selama 87 tahun, Vasco da Gama (93 tahun) dan Maggellan (116 tahun).

Laksamana Cheng Ho dan armadanya boleh sampai ke Afrika kerana kekuatan tentera China pada masa itu.

“Namun, pada saya, orang yang bijak pada masa itu ialah Maharaja Dinasti Ming, Ming Zheng Zhu.“

Dia mengamalkan dasar luar, damai dan persahabatan. Dia bertitah tenteramkan dalam negeri sendiri dan amankan jiran sekeliling kerana semuanya sama darjat dan bersama-sama menikmati kedamaian.

“Ini adalah dasar maharaja pada masa itu,”

katanya.Wu berkata, maharaja itu juga bijak memilih laksamana yang bakal memikul amanahnya kerana misi Cheng Ho berbeza dengan matlamat pelayar Eropah.

Contohnya, pelayaran Columbus ke Amerika untuk mencari emas, tanah jajahan, membunuh ramai Red Indian dan menjual hamba ke Sepanyol.

Maggellan pula mengelilingi dunia dengan menganggap dirinya sebagai penjajah. Akhirnya, dia mati dalam peperangan dan sewaktu pulang hanya tinggal satu kapal dengan 18 orang.

Keadaan itu sangat berbeza dengan Cheng Ho. Armadanya paling kuat di dunia, tetapi tidak pernah menjajah satu negara pun.

Jelasnya, Laksamana Cheng Ho memartabatkan maruah China di pentas dunia.

Dalam tujuh ekspedisinya, tiga dilakukan pada musim sejuk iaitu pada ekspedisi kedua, keempat dan kelima. Namun, dalam cuaca sebegini buruk, tidak melenturkan semangatnya untuk melakukan pelayaran. Semangatnya kental seteguh Tembok Besar China.

Kehebatan laksamana ini tidak pada semangat saja, malah diserlahkan dengan armadanya. Beliau belayar bersama lebih 200 kapal berbeza dengan pelayar Eropah seperti Columbus yang hanya membawa tiga kapal, Vasco da Gama (empat) dan Maggellan (lima).

Armada Cheng Ho umpama sebuah pulau yang bergerak di tengah samudera sementara anak kapalnya berjumlah 27,000 hingga 28,000 orang.

Tiada rekod mencatatkan beliau menghadapi masalah menguruskan sejumlah besar pengikutnya. Mereka walaupun ada menganuti ajaran Buddha, Tao dan pemuja Dewi Sakti serta beragama Islam, tidak menghalang beliau memberi arahan kepada anak buahnya supaya dipatuhi.

AR RAZI HASILKAN BUKU PEMBEDAHAN


KETOKOHAN ilmuwan Islam Al-Razi atau nama sebenarnya Muhammad bin Zakaria dalam dunia perubatan tiada bandingan dalam dunia perubatan.

Al-Razi adalah orang pertama membuat jahitan pada perut dengan benang diperbuat daripada serat. Beliau juga orang pertama yang berjaya membezakan antara penyakit cacar dengan campak.
Tokoh perubatan agung dari Parsi (Iran) pada abad pertengahan ini adalah guru kepada tokoh perubatan terkenal, Ibnu Sina.
Beliau pernah diberi gelaran Jalinus Arab (Galen of the Arab) kerana ketokohannya sebagai pengarah di Hospital Baghdad dan menghasilkan 224 buku, 140 daripadanya dalam bidang perubatan.
Sepuluh buku ilmu perubatannya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Buku karya Al-Razi yang termasyhur ialah Al-Hawi Fi ‘Ilm Al-Tadawi yang mengandungi 30 jilid dan dibahagikan kepada 12 bahagian.
Di antaranya ialah berkaitan penyembuhan pesakit serta jenis penyakit; penjagaan kesihatan; punggung dan tengkuk (yang patah); ubat-ubatan dan makanan; pembuatan ubat-ubatan; industri kedoktoran; farmasi; tubuh; pembedahan dan pengawetan anggota.
Buku beliau diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa dan menjadi bahan rujukan serta panduan doktor di Eropah hingga abad ke-17.
Sebuah buku lagi bertajuk Al-Mansuri mengandungi keterangan pembedahan seluruh tubuh manusia.


Beliau juga membuat beberapa pengkelasan bahan galian serta peralatan dan radas yang digunakan lengkap dengan arahan terperinci.
Ilmunya yang mendalam berkaitan tatacara terbukti melalui usaha pencarian ubat daripada tumbuhan dan haiwan serta cara yang berkesan untuk digunakan dalam rawatan.

Ini termasuk ilmu dan tatacara kimia yang membabitkan pemprosesan raksa, belerang (sulfur), arsenik serta logam lain seperti emas, perak, tembaga, plumbum dan besi.

Sebagai seorang ilmuwan Islam dalam bidang perubatan, ketokohan beliau tidak terhad dalam menimba ilmu dan mengarang buku semata-mata, malah membabitkan pemikiran yang kritikal dalam membuat rumusan keputusan.

Ketika penguasa kerajaan meminta Al-Razi membina sebuah hospital di Baghdad, beliau menggunakan satu kaedah yang sangat baik untuk memilih tapak hospital berkenaan.

Al-Razi meletakkan ketulan daging di tempat yang berasingan di Baghdad dan daging itu dibiarkan sehingga menjadi busuk.

Kemudian beliau membina hospital di tempat yang dagingnya paling lambat busuk berdasarkan teori bahawa tempat itu mempunyai udara bersih, sedikit pencemaran dan lokasi sesuai untuk tapak hospital.

Sumbangan beliau dalam bidang falsafah juga tidak dapat diketepikan dan di antara unsur yang menjadi pilihan ialah mengenai pencipta, jiwa manusia, hakikat, angkasa dan masa.

Kira-kira 40 manuskrip beliau masih tersimpan di muzium dan perpustakaan di Iran, Paris, Britain, Rampur dan Bankipur.

PROFIL
NAMA: Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi
GELARAN: Ibnu al-Razi
TARIKH LAHIR: Tahun 240 Hijrah bersamaan 854 Masihi
TEMPAT LAHIR: Ray, Iran
MENINGGAL DUNIA: Tahun 320 Hijrah bersamaan 932 Masihi
SUMBANGAN: Ilmuwan yang berjaya mengembangkan ilmu kimia dan orang pertama membuat jahitan di perut dengan benang diperbuat daripada serat

BUNGA YANG TIADA BERNAMA


Di ruang tamu papan dua tingkat itu Ustaz Fadhil menyandarkan badan untuk menghilangkan penat seketika. Petang yang nyaman itu, di tambah dengan angin milir yang menyentuh pipinya, membuatkan otaknya membayangkan peristiwa lama. Dan setiap kali wajahnya tertusuk ke wajah isterinya, tiap kali itu juga wajah anak muridnya melapisi wajah isterinya.
Kenangan sesungguhnya mengusik jiwa Ustaz Fadil.

Ketika itu, dia sedang menaip fail-fail yang memuatkan biodata penuntut perempuan Asrama Lima Kenanga. Dia meneliti helai dami helai biodata di atas mejanya untuk mencari biodata seorang murid perempuan seperti yang telah diarahkan oleh Pengetua. Satu kerja yang mencabar, dan dia sendiri seperti tidak percaya pada diri sendiri. Apakah mampu dia menukar watak seorang yang sudah jauh terpesong untuk kembali kepada wataknya yang sebenar. Inilah tugas yang diamanahkan oleh Pengetua. Dan inilah juga amanah daripada Allah kepada dirinya selaku guru untuk membimbing anak-anak murid ke jalan yang diredhai.
Jantungnya berdegup bila terdengar ketukan yang agak kuat menerjah pintu biliknya. Dia beristighfar beberapa kali kerana dia tahu ketukan itu datangnya daripada orang yang ditunggu sejak pukul lapan pagi tadi.

"Assalamualaikum, Ustaz!" sapa suara murid perempuan yang terpampang di muka pintu bila sahaja pintu itu dikuak.

"Waalaikumussalam. Sila duduk, Nurul Aida." pelawa Ustaz Fadil sambil menutup fail di hadapannya. Zalma rakan sekelas Nurul Aida , turut masuk apabila diisyaratkan. Ustaz Fadil tidak ada apa-apa urusan dengan Zalma tetapi kehadirannya perlu bagi mengelakkan dari timbulnya fitnah.

"Nurul Aida sudah makan?" tanya Ustaz lembut sebaik sahaja kedua-dua anak muridnya itu melabuhkan punggung di atas kerusi di hadapannya.

"Dah!" jawab anak murid tingkatan lima itu tegas dan ringkas.

"Nurul Aida makan di kantin asrama?"

"Di kantin sekolah."

"Kenapa? makanan di asrama tak sedap?" Ustaz Fadil mencari kepastian. Tetapi suaranya tetap rendah demi mengambil hati tamu di hadapannya kini. Nurul Aida kelihatan resah dan wajahnya murung. Matanya di lemparkan tembus ke jerjak tingkap yang terbuka luas. Dia seakan ingin mencari kebebasan pandangan matanya dari disekat oleh pandangan mata Ustaz Fadil.

"Kenapa Nurul tak makan di kantin asrama?" ulang Ustaz Fadil lagi.
"Kucing pun tak selera nak makan kalau disogok dengan makanan yang sama setiap hari," jawab Nurul Aida agak keras. Matanya tiba-tiba bulat seakan melepaskan geram. Tapi masih tidak berani menentang mata Ustaz Fadil . Zamli di sebelahnya gusar dengan sikap temannya, sambil menanti riaksi sang guru.

Hati Ustaz Fadil sedikit pun tidak tercuit mendengar bantahan itu. Malah dia senang hati kini kerana luahan hati Nurul Aida itu sedikit sebanyak menyedarkannya mengenai tanggungjawab yang perlu diawasi berkaitan dengan makanan asrama. Aptah lagi dia baru sahaja diamanahkan oleh Pengetua untuk menjaga kebajikan penuntut-penuntut di asrama.

"Insya-Allah, saya akan ubah menu makanan asrama mengikut kemahuan penuntut. Beri saya masa untuk melakukan segala perubahan ini dan saya berharap Nurul akan berkerjasama dengan saya menyenaraikan jenis-jenis makanan yang halal dan berzat, Ok?" Ustaz Fadil cuba menyejukkan api kemarahan Nurul Aida.

"Maafkan saya Ustaz, saya tidak berhak untuk mengubah menu makanan di asrama ini. Saya tahu saya masih baru di sini. Belum pun sampai satu tahun saya bertukar ke sekolah ini. Tapi saya ada prinsip sendiri. Kalau saya tak suka makan di asrama, itu hak saya. Dan ustaz jangan bimbang, saya tidak akan mogok lapar kerana itu," kata Nurul Aida merenung tepat ke arah wajah ustaz muda di hadapannya dan membuatkan Ustaz Fadil terpaksa mengelak seketika daripada renungan tajam anak muridnya itu.

"Saya suka penuntut yang berfikiran tegas seperti Nurul..."
"Hanya itu saja yang hendak ustaz beritahu saya pagi-pagi ni?" suara Nurul Aida berdesing di teling Ustaz Fadil.
"Ada perkara lain yang lebih mustahak," kata Ustaz Fadil. Dia menyandarkan badan ke kerusi, mencari sedikit kekuatan jiwa.
"Hari ini hari Ahad ustaz, hari Ahad adalah hari kelepasan penuntut-penuntut asrama. Saya mahu basuh pakaian dan selepas itu keluar ke pekan mencari peralatan sekolah," terang Nurul Aida tanpa selindung-selindung.

Ustaz Fadil tersenyum bangga mendengar kejujuran Nurul Aida. Dia menghulurkan sekeping borang kebenaran keluar dari kawasan asrama yang siap ditandatanganinya ke arah Nurul Aida dan sekeping lagi disuakan kepada Zalma. Nurul Aida menundukkan muka memandang lantai simen. Dia terdiam sejurus seperti ada penyesalan menghantui fikirannya.

"Kita berbicara sebentar, lepas itu saya akan hantar Nurul ke pekan kerana saya ada sedikit urusan di sana. Zalma boleh ikut sama."
Nurul Aida masih lagi membisu.

"Sudah sebelas bulan Nurul menginap di asrama puteri ini. Saya dapati Nurul seorang murid yang baik dan pintar dalam pelajaran. Tapi tidak pernah minta untuk balik kampung walaupun di masa cuti persekolahan. Kenapa...?"

"Kenapa apa?" Mata Nurul Aida terkelip-kelip memandang Ustaz Fadil.

"Saya selalu balik kampung. Adakalanya setiap hujung minggu. Saya balik kerana rindukan ayah. Emak saya sudah meninggal tiga tahun lalu. Sebagai anak sulung dalam keluarga seramai lima orang, tanggungjawab menjaga ayah dan adik-adik terletak di bahu saya." Ustaz Fadil berhenti di situ. Dia sengaja berbuat demikian untuk melihat reaksi Nurul Aida.
Nurul Aida tunduk membisu.

"Nurul Aida beruntung karana masih ada ibu, masih ada ayah..."

"Saya hanya ada ibu. Ayah saya dah matiii!!.." jerit Nurul Aida tiba-tiba.

Ustaz Fadil tersenyum kerana kailnya sudah terbau oleh ikan. Dia perlu berhati-hati.
"Kalau sayang ibu, kenapa tak balik jugak kat kampung. Kesian ibu Nurul...sekurang-kurangnya terubat juga rindu si ibu kepada si anak yang jauh di mata."
"Saya benci ayah. Kalau saya balik saya akan jumpa ayah juga. Saya benci diaaa...!" bentak Nurul Aida.
"Nurul berbohong dengan saya..."
Nurul Aida terdiam. Mata bulat berwajah bujur sirih itu memandang geram kearah ustaz muda yang berusia dua puluh lima tahun itu. Namun dia hairan mengapa ustaz muda itu begitu mengambil berat tentang dirinya.

"Nurul juga ada kakak yang berkerja di bandar ini. Kenapa tak ziarahi dia. Tak baik memutuskan silaturrahim antara keluarga. Nurul tau tak, orang yang memutuskan persaudaraan sesama Islam itu tidak akan dapat masuk syurga." Kata-kata Ustaz Fadil menambahkan kebingungan Nurul Aida. Dia merasakan dirinya tercabar kini.

"Ustaz jangan suka ambil tahu hal diri saya tau. Saya benci!" bentak Nurul Aida. Serentak dengan itu dia meluru keluar tanpa mengharapkan penjelasan selanjutnya daripada Ustaz Fadil yang terkapai-kapai seketika. Zalma yang terkejut dengan sikap temannya terpaksa terburu-buru bangkit dan ikut keluar.

Ustaz Fadil melangkah ke jendela. Langsir warna biru laut dikuak dan dibiarkan terbuka luas. Untuk peredaran angin. Angin pagi sudah mula mengangkut panas, namun kepanasan itu bukan ukuran hatinya. Kerana ada sesuatu perasaan baru yang telah menyegarkan fikirannya kini.
Ustaz Fadil kembali ke meja tapi belum sempat dia melabuhkan punggung ke kerusi, satu ketukan bertalu-talu singgah ke daun pintu biliknya. Ustaz Fadil bergegas pula ke muka pintu.
"Ustaz, tolong kami ustaz!!!" suara Zalma bergema di ambang pintu. Di belakangnya Salwa dan Rosma tercegat dengan wajah yang pucat.
"Kenapa ni?" Ustaz Fadil kaget sekatika.
"Nurul Aida mengamuk, ustaz!" kata Rosma tersekat-sekat.
"Mengamuk? Di mana?"
"Bilik kami, bilik 22 Kenanga." Ujar Salwa pantas.
"Kamu bertiga ikut saya. Kalau kita bertemu sesiapa walaupun Pengetua, jangan beritahu apa-apa. Saya takut nanti keadaan akan lebih rumit kalau orang lain masuk campur. Saya akan cuba memujuknya, insya-Allah..." kata Ustaz Fadil lalu melangkah cepat dengan diekori oleh Zalma, Salwa dan Rosma yang dalam kebingungan.

Mereka menuju ke asrama Kenanga. Sebelum terus ka bilik 22, di anak tangga asrama Ustaz Fadil berhenti seketika. Dia memetik sekuntum bunga yang dia sendiri kurang pasti namanya. Namun bau haruman bunga tersebut menambahkan keyakinan hatinya untuk terus melangkah.
"Asalamualaikum, Nurul Aida..." Suara Ustaz Fadil menyelinap dari sebalik tabir pintu. Demi mendengar namanya disebut, Nurul Aida bengun lalu meluru ke almari.
Beberapa helai seluar dan beju T ditarik lalu dilemparkan membabi-buta ke lantai bilik.
"Campakkan ke sini. Saya rela menerimanya dengan hati yang terbuka.
Campakkan kesemuanya. Saya tidak marah, malah itulah yang perlu Nurul buat sekarang. Pakaian itu tidak berguna buat Nurul. Pakaian itu untuk lelaki, bukan untuk seorang perempuan." Lantang kata-kata Ustaz Fadil. Nurul Aida terhentak di birai katil. Dia merasakan dirinya mengalami proses mental yang maha berat untuk dipulihkan. Tapi...
"Saya benciiii...!!!" tempik Nurul Aida. Serentak dengan itu,dua helai seluar jeans terdampar di kaki Ustaz Fadil yang mesih tercegat di luar pintu.
"Saya juga benci. Saya akan bakar semua ini..." kata Ustaz Fadil tenang.
"Jangan! Itu hak saya. Ustaz tak ada hak apa-apa."
"Saya juga berhak seperti yang diamanahkan oleh Pengetua dan ibu bapa Nurul kepada saya."
"Apa untungnya ustaz mengawasi saya, harta saya, keselamatan saya dan apa pun juga hal-hal berkaitan dengan peribadi saya!?"
"Bukan untung yang saya cari tapi rasa kemanusiaan itu yang mendorong saya mengembalikan semula imej Nurul Aida sebagai seorang perempuan sejati dan anak yang solehah, yang mempunyai pegangan agama yang tinggi."
"Jangan masuk campur dalam urusan keluarga saya, ustaz!"
"Memang sepatutnya saya tidak boleh mencampuri urusan orang lain. Tapi, kerana desakan keluarga Nurul, saya terpaksa akur walaupun hati saya cuba membantah. Apakah salah tindakan saya ini setelah mendapat restu dari keluarga Nurul sendiri?"

"Tapi keluarga saya kejam , ustaz..."
Dan dengan tiba-tiba air mata Nurul Aida mengalir lesu. Selesu hatinya yang masih menyalahkan keluarga atas ketelanjurannya kini. Inilah kali pertama Nurul Aida mengalirkan air mata penyesalan.
"Ayah Nurul sudah menyesal atas tindak-tanduknya."
"Jangan diungkit cerita lama , ustaz! Tolonglah, saya benci mendengarnya! saya benciii...! Jangan marahkan saya jika saya berkasar pada ustaz nanti."
"Saya akan ceritakan perkara sebenarnya demi menyedarkan Nurul dari kebencian yang amat sangat terhadap ayah Nurul. Saya sedia menerima akibatnya. Tapi saya tahu, Nurul Aida yang berdiri dihadapan saya ini tidak akan berbuat sepertimana ayahnya dulu, memukul ibunya kerana menghalang dia berkahwin satu lagi...."
"Ayah saya kejam, ustaz!"

"Ayah Nurul tidak sekejam yang Nurul sangkakan. Dia seorang ayah yang baik dan bertanggungjawab. Cuma dia tersilap langkah mengikut nafsu mudanya tujuh belas tahun dahulu. Dia berkehendakan sangat seorang anak lelaki. Tapi, Allah memberikannya sepasang anak kembar yang cantik. Nurul Ain dan Nurul Aida. Entah dimana silapnya, Nurul Aida terdidik berwatakan seorang lelaki padahal jiwanya tetap perempuan..."
Suasana sepi beberapa ketika. Yang kedengaran hanyalah esak tangis Nurul Aida di dalam bilik itu.
"Bagaimana ustaz tahu semua ini?"
"Kaki saya ini sungguh bertuah. Bukan sekali dua kaki ini menjamah anak tangga rumah Nurul. Malah lebih dari itu. Malah rumah berdinding papan bercat kuning langsat itu sudah seperti rumah saya sendiri..."
"Jangan injakkan kaki ustaz ke rumah saya lagi. Kaki ustaz terlalu mulia untuk pergi ke situ. Kalau betul mereka sayang kepada saya, kenapa tidak datang menjenguk saya di sini...?"
"Ayah Nurul tak ada masa untuk datang ke sini. Sawah perlu dibajak. Padi sedang disemai dan air pula perlu diparitkan ke dalam sawah. Semua itu perlukan penjagaan rapi dan dikerjakan segera."
"Jadi, ustaz pula jadi orang tengah untuk selesaikan masalah saya?"
"Ada hikmahnya, Nurul."
"Saya tak faham."
"Nurul akan faham juga nanti, bila hati kita terlalu dekat dengan Allah. Hati akan berasa lapang, bersih dan tenang melalui pandangan hati. Ambil yang jernih dan perbaiki diri dari sekarang. Kembalilah mengikut syariat agama Islam. Berpakaianlah dengan cara yang sepatutnya. Pakaian adalah perkara-perkara lahiriah yang begitu penting dan perlu diambil perhatian berat. Pakaian mencerminkan peribadi seseorang." Ustaz Fadil berhenti seketika.
"Kebaikan dan perbuatan seseorang bukan tertaklik pada cara berpakaian sahaja, ustaz!" celah Nurul Aida menangkis kebenaran kata-kata Ustaz Fadil.
"Betul kata Nurul itu, tapi cara berpakaian yang tidak senonoh dan tidak sepatutnya dipakai, dedah sana, dedah sini, perempuan pakai baju lelaki atau lelaki pakai baju perempuan, tetap tidak boleh lari dari hukum Allah..."
"Yang penting adalah hati, ustaz. Allah tidak melihat peribadi atau kebaikan seseorang dari bentuk pakaian, tapi melihat apa yang tersirat di dalam hati hamba-Nya."
Ustaz Fadil tersenyum senang. Tahulah dia kini, bahawa Nurul Aida sebenarnya mengetahui apa yang dicakapkan tetapi masih belum boleh melakukan apa yang dikatakan tanpa bimbingan seseorang.
"Nurul Aida sudah dewasa. Telah dapat bezakan antara intan dan permata. Antara kebaikan yang disuruh dan kemungkaran yang ditegah. Apa yang hendak dimalukan lagi. Kembalilah ke asalmu. Ketahuilah, hukumnya haram bagi perempuan menyerupai lelaki. Allah laknat sepanjang hidup."
Nurul Aida terdiam. Ustaz Fadil juga terdiam. Bagai ada satu makhluk Allah yang menghalang bicara mereka dari berterusan.

"Janganlah merubah rupa bentuk kerana mengikut kehendak hati atau peredaran zaman," sambung Ustaz Fadil. "Bagi seorang gadis, bukan sahaja tidak boleh berpakaian saperti lelaki, malah akan hilang sifat-sifat keperempuanannya jika bercakap kasar, garang dan keras. Atau berjalan tegap dan tangkas seperti lelaki..."
Sesungguhnya suara itu sebenarnya meruntunkan hati Nurul Aida. Dia menyembamkan muka ke katil lalu menangis sepuas-puasnya. Penyesalan menghantui jiwanya. Rasa bersalah terhadap seluruh keluarga, terutama terhadap ayahnya, menjelma tiba-tiba.

"Pintu taubat masih terbuka, Nurul. Bertaubatlah dengan sepenuhnya dengan taubat nasuha. Saya sedia membimbing Nurul bila-bila masa," Ustaz Fadil bersuara lembut bagai seorang ayah menasihati anaknya.

Putaran kipas di dinding seakan membawa angin baru di air muka Nurul Aida. Wajah bujur sirih berkulit kuning langsat itu terkapai-kapai mencari persingahan yang kekal. Namun yang jelas, kekeruhan di muka Nurul Aida kini sudah hilang.

"Saya tidak akan bakar pakaian ini. Ia merupakan nostalgia pada diri saya. Izinkan saya untuk menyimpannya, dan saya akan gantikan dengan pakaian yang sepatutnya diwajibkan untuk wanita-wanita Islam," ucap Ustaz Fadil lalu mencampakkan kuntuman bunga yang agak lama dalam genggamannya menerusi tabir pintu.

Nurul Aida yang terduduk di sisi katil bangun perlahan-lahan. Walaupun ada gerak di tangannya untuk mengutip bunga itu, tetapi gerak tangan itu mati sebaik sahaja tubuhnya longlai ke lantai.
Zalma, Rosma dan Salwa segera memberi bantuan.

"Mengelamun jauh nampaknya, bang!" sapa satu wajah bermini telekung hitam sambil meletakkan secawan teh dan bubur pulut hitam di atas meja kecil da hadapan suaminya.
"Teringat kisah-kisah lama.." jelas Ustaz Fadil sambil ketawa kecil.
"Tak elok mengelamun sendirian, nanti terikut-ikut oleh anak murid."

"Hai, anak murid dah jadi isteri..." kata Ustaz Fadil. Nurul Aida ketawa senang melihat gelagat suaminya.


HABIS...